This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. 5 tips om van je tuin een bijenparadijs te maken

Bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en het leven op aarde. Ze spelen een fundamentele rol in het natuurlijke ecosysteem: ze zorgen voor bijna 80% van de bestuiving van plantensoorten.

Ondanks het belang van deze werkers van de natuur en vóór de biodiversiteit, wordt al jaren de alarmbel geluid: de bijenpopulaties nemen af! Om deze situatie te verhelpen, kunnen we allemaal een rol spelen door eenvoudige stappen te ondernemen. Ontdek 5 tips om vanuit je tuin of terras bij te dragen aan het welzijn van onze bestuivende vrienden!

Om zeker te zijn dat je bijen naar je tuin lokt, moet je ze voeren! Hoe kun je dit doen? Door het planten en zaaien van honingplanten. Planten waarvan de bloemen veel nectar of honingdauw produceren die bijen verzamelen om honing te maken.

Een kleine Pink Lady®-tip: vergeet niet voor planten te kiezen die op verschillende tijdstippen van het jaar bloeien en die inheems zijn in je regio. Op die manier kunnen de bijen zich het hele jaar door voeden. Plant en zaai daarnaast een verscheidenheid aan plantensoorten. Combineer bijvoorbeeld bloemen, struiken, fruit, groenten en/of kruiden, zodat verschillende soorten bijen aangetrokken worden tot je tuin.

Hier is een niet-uitputtende selectie van planten waar bijen van houden:

Installeer insectenhotels

Het tweede punt dat niet mag worden verwaarloosd bij het verwelkomen van bijen: beschutting. Bied je gevleugelde vrienden (vooral de zogenaamde “solitaire” wilde bijen) een waardig toevluchtsoord door een mooi insectenhotel te maken, zodat ze er nectar kunnen opslaan en hun eitjes kunnen leggen.

Als je al een insectenhotel hebt, kun je een paar houten blokken met gaten van verschillende diameter toevoegen; holle stengels (riet, bamboe, knoopkruid, enz.), maar ook bakstenen of kleiblokken met gaten.

Doel: nul pesticiden!

Tip 3: Stop het gebruik van pesticiden! Als je de bijen wil beschermen, moet je een 100% biologische tuin aanleggen. Als je dat nog niet gedaan hebt, verban dan pesticiden uit je tuin. De bijen hebben te lijden onder het toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Om je tuin harmonieus te houden, zijn er veel natuurlijke alternatieven waarmee je biologisch kunt telen, zoals onkruid met de hand trekken, of lieveheersbeestjes introduceren om bladluizen in de tuin te eten.

Behoud een wilde ruimte

Een stukje wildernis in je tuin vormt een natuurlijke schuilplaats voor bijen, maar ook voor vele andere bestuivende insecten (wespen, vlinders, enz.) en dieren (kikkers, egels, vogels, enz.) die essentieel zijn voor de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht in je tuin.

In deze wilde ruimten kunnen bijen schuilen, zich voeden en zich voortplanten. Zulke natuurlijke schuilplaatsen worden steeds zeldzamer en dieren en insecten houden ervan vanwege hun rust en stabiliteit.

Creëer drinkplaatsen

Bijen moeten zich voeden, maar ze moeten ook drinken. Overweeg dus een kleine, ondiepe drinkbak (een kom), omgeven door stenen (om te voorkomen dat ze verdrinken) en plaats die in de buurt van de bloemen.

In het hete droge seizoen is het absoluut noodzakelijk om het regelmatig te vullen, omdat de bijen anders stoppen met het verzamelen van stuifmeel en in plaats daarvan op zoek gaan naar water. Onder deze omstandigheden kunnen bijen naar schatting zo’n 3 tot 4 liter water per dag naar de bijenkorf terugbrengen.

Word een stedelijke tuinier met Seed Balls

Ben je een natuurliefhebber op zoek naar groen in het midden van de stedelijke jungle? Ontdek Seed Balling! Deze methode is in 1973 in New York ontstaan, door bewoners die de natuur wilden terugbrengen in de arme buurten van de stad.

Seed Balling bestaat uit het maken van kleine balletjes van klei, geladen met zaden (bloemen, fruit, groenten, aromatische planten, enz.), die je dan “gooit” waar je maar wilt en die zullen ontkiemen wanneer ze in contact komen met water.

Deze oplossing maakt het mogelijk allerlei soorten planten te planten op ongewone en vaak ultra-stedelijke plaatsen.

Hoe maak ik een Seed Ball?

Om zeker te zijn dat een Seed Ball zich zal ontwikkelen, moet hij als volgt zijn samengesteld:

De potgrond wordt gebruikt om de zaden te laten groeien, terwijl de klei wordt gebruikt om de hele bal te verharden. Wanneer je uw Seed Ball maakt, vergeet dan niet deze goed te bevochtigen om een compacte bodem te verkrijgen. Door de aarde en de klei te mengen, kun je kleine balletjes vormen.

Een esthetische en noodzakelijke praktijk

Afgezien van het esthetische aspect, is het kweken van bloemen in een stedelijke omgeving een grote noodzaak. Deze wild geplante planten voeden bijen en allerlei insecten, en niet te vergeten vogels.

Seed Balls helpen ook de biodiversiteit te verrijken en in stand te houden op plaatsen waar weinig plantengroei is, door een kleine biotoop te creëren. Ten slotte neemt dit groen de koolstof die door auto’s wordt uitgestoten op en produceert het zuurstof.

Waar gooi ik de Seed Ball?

Braakliggende grond, overwoekerde bestrating, taluds van bouwterreinen, platte daken… Gooi je Seed Balls waar je maar wilt om het groen terug te brengen!

Een klein advies: als je je zaden op verticale plaatsen wilt gooien (zoals spleten in muren), vergeet dan niet iets mee te nemen om de Seed Ball aan vast te maken. Je kunt bijvoorbeeld een mengsel van gesmolten suiker en verse room gebruiken, een natuurlijke en zeer doeltreffende lijm die geen sporen nalaat.

Lokaal zaaien

Voor je je Seed Balls klaarmaakt, kun je best even de tijd nemen om in de groene zones van je stad rond te lopen en te zoeken naar zaaddragende planten, ook “onkruid”. Bij dit proces om het nodige groen aan de stad toe te voegen, zou de voorkeur moeten worden gegeven aan inheemse soorten om het evenwicht in de biodiversiteit te bewaren.

Als je Seed Balls bedoeld zijn om de fauna in de buurt te voeden, vind je in tuincentra zaden om bestuivende insecten aan te trekken, met honingdragende planten of mengsels van planten en vogelzaad.

4 perfecte planten voor je Seed Balls

Bepaalde soorten bloemen of planten passen zich waarschijnlijk beter aan moeilijke terreinen en omstandigheden aan. Hier is een selectie (niet uitputtend) van 4 soorten die je kunnen helpen in je ecologische revolutie:

5 trucchi per trasformare il tuo giardino nel paradiso delle api

Le api sono fondamentali per la biodiversità e la vita sulla Terra. Svolgono un ruolo indispensabile nell’ecosistema naturale, partecipando a circa l’80% delle impollinazioni delle specie vegetali.

Nonostante l’importanza di queste operaie della natura per l’insieme della biodiversità, l’allarme è stato lanciato già da molti anni: la popolazione delle colonie di api è in declino! Per porvi rimedio, abbiamo tutti un ruolo da svolgere, compiendo gesti semplici. Scopri 5 consigli per contribuire al benessere delle nostre amiche impollinatrici nel tuo giardino o terrazzol.

Per essere certo di attirare le api nel tuo giardino procura loro del nutrimento! Come? Piantando e seminando piante mellifere. Piante i cui fiori producono molto nettare o melata che le api raccolgono per produrre il miele.

Piccolo suggerimento Pink Lady® : scegli piante che fioriscono in diversi periodi dell’anno e che sono endemiche della tua regione. In questo modo le api potranno nutrirsi tutto l’anno. Infine, pianta e semina piante diverse e varie. Per esempio, abbina fiori, arbusti, frutta, ortaggi o aromatiche in modo che diverse specie di api possano trovare la loro felicità nel tuo giardino.

Ecco una selezione non esaustiva di piante amate dalle api:

Posizionare hotel da insetti

Secondo punto da non trascurare per accogliere le api: l’alloggio. Offri alle tue amiche alate (in particolare alle api selvatiche dette «solitarie») un rifugio degno di questo nome fabbricando un bell’hotel da insetti affinché possano conservarvi il nettare e deporvi le loro uova.

Se possiedi già un hotel per insetti, aggiungi semplicemente qualche blocco di legno forato con fori di diverso diametro, steli cavi (canne, bambù,…), ma anche mattoni o blocchi di argilla forati.

Obiettivo: Zero pesticidi!

Terzo consiglio: stop all’utilizzo di pesticidi! Se volete proteggere le api, dovete coltivare un giardino biologico al 100%. Bandisci, se ancora non lo hai fatto, i pesticidi dalle tue abitudini di giardiniere. Le api soffrono l’aumento di utilizzo di pesticidi.

Esistono molte alternative che ti consentono di coltivare in modo biologico e mantenere un giardino armonioso, per esempio trappare a mano le erbacce, o introdurre delle coccinelle affinché si nutrano degli afidi presenti nell’orto.

Mantieni un’area incolta

Un angolo incolto nel tuo giardino offrirà naturalmente riparo alle api e agli altri insetti impollinatori (vespe, farfalle…) e ad altri animali (ricci, rane, uccelli…) indispensabili per la biodiversità e l’equilibrio ecologico del tuo giardino.

Questi spazi selvaggi consentono alle api di trovare rifugio, di nutrirsi e di riprodursi. Rifugi naturali molto amati dagli animali e dagli insetti per la loro calma e stabilità.

Crea dei punti d’acqua

Le api hanno necessità di nutrirsi, ma anche di dissetarsi. Procura quindi una fonte d’acqua piccola e poco profonda (una coppetta) circondata da sassi (per evitare che anneghino) e posizionala vicino ai fiori.

Nella stagione calda e secca è importante riempirla regolarmente perchè altrimenti le api smettono di raccogliere il polline per andare alla ricerca di acqua. In queste condizioni si stima che le api possano portare da 3 a 4 litri di acqua nell’alveare ogni giorno.

Diventa giardiniere delle città grazie alle Seed Balls

Amante della natura, sei alla ricerca di aree verdi nel mezzo della giungla urbana? Scopri il Seed Balling! Un metodo nato a New York nel 1973 da alcuni abitanti desiderosi di portare un po’ di natura nei quartieri più poveri della città.

Il Seed Balling consiste nel creare delle piccole sfere d’argilla piene di semi (fiori, frutti. legumi, erbe aromatiche etc.) che dovrete “lanciare” dove desiderate e che germoglieranno a contatto con l’acqua.

Questa soluzione consente di ottenere ogni sorta di pianta in luoghi insoliti e solitamente molto urbanizzati.

Come costruire una Seed Ball?

Per essere certi che la Seed Ball si sviluppi, deve essere costruita nel modo seguente:

Il terriccio serve a far germogliare i semi, mentre l’argilla permette alla sfera di compattarsi. Una volta realizzata la tua Seed Ball, ricordati di inumidire bene il tutto, per ottenere una terra compatta. Mescolando bene il terriccio e l’argilla potrai creare le tue piccole sfere di semi.

Una soluzione estetica necessaria

Al di là dell’aspetto estetico, far crescere dei fiori in un’area urbana si dimostra essere una grande necessità. Queste piante seminate in modo selvaggio forniscono nutrimento alle api e ad ogni specie di insetti, senza dimenticare gli uccelli.

Le Seed Balls consentono in particolare di arricchire e preservare la biodiversità laddove le aree verdi sono scarse, attraverso la creazione di un pioccolo biotopo. Ed infine tutta questa vegetazione consuma l’anidride carbonica emessa dalle auto, producendo ossigeno.

Dove lanciare la tua Seed Ball?

Un terreno abbandonato, il bordo di un marciapiede incolto, gli argini di un cantiere, tetti piani…. Getta le tue Seed Balls ovunque desideri vedere crescere della vegetazione!

Attenzione un piccolo consiglio: se desideri gettare le tue Seed Balls in luoghi verticali (come ad esempio le crepe di un muro) aggiungi alla preparazione zucchero fuso e panna acida, un collante naturale che non lascia traccia.

Semina locale

Prima di preparare le tue Seed Balls, prenditi un po’ di tempo per passeggiare nelle aree verdi della tua città per recuperare i semi che ti occorreranno, compresi quelli delle “erbacce”. Infatti visto l’obiettivo di aggiungere aree verdi in città, conviene privilegiare le specie endemiche per mantenere l’equilidbrio naturale e la biodiversità.

Se le tue Seed Balls sono destinate a nutrire la fauna circostante, troverai in vivaio dei semi utili ad attirare gli insetti impollinatori, con piante mellifere o miscele di piante e semi graditi dagli uccelli.

4 piante perfette per le tue Seed Balls

Alcune varietà di fiori o piante possono adattarsi meglio ai terreni e alle condizioni difficili. Ecco una selezione (non esaustiva) di 4 varietà che possono aiutarti nella tua rivoluzione ecologica:

5 dicas para transformar o seu jardim num paraíso para as abelhas

As abelhas são essenciais à biodiversidade e à vida na Terra. Desempenham um papel fundamental no ecossistema natural, participando em quase 80% da polinização das espécies vegetais.

Apesar da importância destas trabalhadoras da natureza para toda a biodiversidade, o alarme já foi lançado há muitos anos : as populações de abelhas estão em declínio! Para remediar esta situação, todos nós temos um papel a desempenhar, realizando gestos simples. Descubra 5 dicas para contribuir para o bem-estar das nossas amigas polinizadoras a partir do seu jardim ou terraço!

Para ter a certeza de atrair abelhas para o seu jardim, alimente-as! Como ? Plantando e semeando plantas melíferas. Plantas cujas flores produzem muito néctar ou melada que as abelhas recolhem para fazer mel.

Uma pequena dica Pink Lady®: lembre-se de escolher plantas que florescem em diferentes épocas do ano e que são nativas da sua região. Desta forma, as abelhas poderão alimentar-se durante todo o ano. Finalmente, plante e semeie uma grande variedade de plantas. Por exemplo, combine flores, arbustos, frutas, legumes ou ervas para que diferentes espécies de abelhas encontrem a felicidade no seu jardim.

Aqui está uma seleção de plantas que as abelhas adoram:

Instalar hotéis de insetos

O segundo ponto a não esquecer ao acolher abelhas: o abrigo. Ofereça as suas amigas alíadas (especialmente as chamadas abelhas selvagens “solitárias”) um refúgio adequado, fazendo um belo hotel de insetos para que possam armazenar o néctar e pôr lá os seus ovos.

Se já tiver uma casa de insetos, basta adicionar alguns blocos de madeira com buracos de diferentes diâmetros, ramos ocos ( canas, bambu, etc.), mas também tijolos ou blocos de barro com buracos.

Objetivo: zero pesticidas!

Terceira dica: Pare de usar pesticidas! Se quiser proteger as abelhas, deve cultivar uma horta 100% biológica. Se ainda não o tiver feito, exclua os pesticidas da sua rotina de jardinagem. As abelhas estão a sofrer com o uso crescente de pesticidas.

Para manter uma horta harmoniosa, existem muitas alternativas naturais que lhe permitem cultivar de forma orgânica, tais como arrancar ervas daninhas à mão, ou introduzir joaninhas para comer pulgões na horta.

Preservar um espaço selvagem

Um pedaço de terreno baldio no seu jardim proporcionará um refúgio natural para abelhas, mas também para muitos outros insetos polinizadores (vespas, borboletas, etc.) e animais (rãs, ouriços, pássaros, etc.) que são essenciais para a biodiversidade e equilíbrio ecológico do seu jardim.

Estes espaços selvagens permitem às abelhas refugiarem-se, alimentarem-se e reproduzirem-se. Abrigos naturais cada vez mais raros, dos quais os animais e os insetos adoram pela sua tranquilidade e estabilidade.

Criar pontos de água

As abelhas precisam de se alimentar, mas também precisam de beber. Portanto, pense em instalar um ponto de água pequeno e pouco profundo (uma bacia), rodeado de pedras (para evitar que se afoguem) e coloque-o perto das flores.

Na estação seca e quente é imperativo enchê-lo regularmente, pois as abelhas deixam de recolher pólen e procuram antes água. Nestas condições, estimou-se que as abelhas podem trazer cerca de 3 a 4 litros de água por dia para a colmeia.

5 tips för att förvandla din trädgård till ett paradis för bina

Bin är viktiga för den biologiska mångfalden och livet på jorden. De spelar en avgörande roll i det naturliga ekosystemet och bidrar med nästan 80 % till pollineringen av alla växtarter.

Trots dessa naturarbetares betydelse för all biologisk mångfald har har varningsklockan ringt i flera år nu: bipopulationerna minskar! För att komma till rätta med det här problemet har vi alla en roll att spela genom enkla handlingar. Upptäck 5 tips för att bidra till våra pollinerande vänners välbefinnande från din trädgård eller uteplats!

Ett säkert sätt att locka bina till din trädgård är att ge dem mat! Hur då? Jo, genom att plantera och så nektarrika växter. Växter vars blommor producerar mycket nektar eller ger upphov till honungsdagg som bina samlar in för att göra honung.

Tips från Pink Lady®: kom ihåg att välja växter som blommar vid olika tider på året och växer naturligt i din del av landet. På så sätt kan bina hitta mat året runt. Tänk slutligen på att plantera och så många olika växter. Kombinera till exempel blommor, buskar, fruktträd och grönsaker eller till och med örter, så att olika arter av bin känner sig hemma i din trädgård.

Här är en icke-uttömmande lista över växter och träd som bina älskar:

Sätt ut insektshotell

Den andra viktiga punkten för att bina ska känna sig välkomna är att ge dem husrum. Erbjud dina bevingade vänner (i synnerhet de vilda så kallade ”solitärbina”) en fristad värd namnet genom att göra ett fint insektshotell, så att de kan lagra nektar och lägga sina ägg där.

Om du redan har ett insektshotell kan du bara lägga dit några träblock som du har borrat hål med olika diametrar i, ihåliga stjälkar (bladvass, bambu, floxstjälkar), men även tegelstenar eller lerblock med borrade hål.

Mål: noll bekämpningsmedel!

Tredje tipset: sluta använda bekämpningsmedel! Om du vill skydda bin måste du odla en helt ekologisk trädgård. Vänja dig av med att använda bekämpningsmedel, om du inte redan har gjort det. Bina lider av den ökade användningen av bekämpningsmedel.

För att fortsätta att ha en trädgård där det råder balans finns det många naturliga alternativ som gör att du kan odla ekologiskt, som att dra ogräs för hand eller se till att få dit nyckelpigor som äter bladlössen i grönsakslandet.

Bevara en vildvuxen plätt

Om du låter det växa vilt på en liten plätt av trädgården blir det en naturlig tillflyktsort för bin, men också för många andra pollinerande insekter (getingar, fjärilar m.fl.) och andra djur (grodor, igelkottar, fåglar m.fl.), som är viktiga för den biologiska mångfalden och den ekologiska balansen i trädgården.

Till de här vildvuxna områdena kommer bina för att söka skydd, föda och föröka sig. Såna här områden har blivit allt mer sällsynta naturliga skydd, som djur och insekter tycker om för att få lugn och ro.

Tillgång till vatten

Bin behöver mat, men de behöver också dricka. Tänk på att ordna med ett litet och grunt vattenbad (ett fat), omgivet av stenar (för att förhindra att de drunknar) och ställ det nära blommorna.

Om sommaren är varm och torr är det nödvändigt att fylla på det med jämna mellanrum eftersom bina slutar samla pollen och letar efter vatten i stället. Under dessa förhållanden har man uppskattat att bina kan ta med sig närmare 3 till 4 liter vatten per dag till kupan.

5 tips for å gjøre hagen din til et paradis for biene

Biene er avgjørende for det biologiske mangfoldet og livet på jorden. De spiller en grunnleggende rolle i det naturlige økosystemet og bidrar til nesten 80 % av plantebestøvningen.

Til tross for det viktige arbeide disse insektene gjør, har vi i de siste årene sett en stor tilbakegang i biebestanden! Vi kan alle bidra til å bøte på dette ved å ta noen enkle grep. Her får du fem tips til å få biene til å trives i hagen eller på terrassen din.

For å få biene til å komme til deg, kan du gi dem mat! Men hvordan gjør vi det? Ved å plante og så blomster som gir nektar. Legg vekt på planter som produserer mye nektar slik at biene kan lage honning.

Et Pink Lady®-tips: Du bør velge planter som blomstrer på forskjellige tider av året og som er hjemmehørende i regionen din. Dette vil gjøre det mulig for biene å livnære seg hele året. Husk også at variasjon er bra for å skape samspill mellom plantene. Du kan for eksempel kombinere blomster, busker, frukter, grønnsaker og urter slik at alle bieartene finner noe de liker.

Her er et utvalg av planter som biene elsker:

Sett ut insekthoteller

En annen viktig ting å huske på når du ønsker å tiltrekke deg bier, er at du også kan gi dem husly. Gi de bevingede vennene våre (spesielt villbiene som ikke lever i kolonier) trygt husrom med et fint insekthotell slik at de får et sted å lagre nektaren og legge eggene sine.

Hvis du allerede har et insekthotell, er det bare å legge til noen moduler med vedskier med hull i forskjellig diameter, hule stengler (siv, bambus osv.) eller murstein eller harde leireklumper med hull i.

Målet er null plantevernmidler!

Tredje tips: Si nei takk til plantevernmidler! Hvis du vil beskytte biene, bør du slutte å bruke plantevernmidler i hagen din. Biene lider på grunn av økende bruk av kjemikalier.

Det finnes mange naturlige alternativer for å holde hagen i balanse. Du kan for eksempel fjerne ugress for hånd eller introdusere marihøner som spiser bladlus i grønnsakshagen din.

Legg til rette for et urørt område

Et urørt område i hagen gir et naturlig tilfluktssted for biene, men også for mange andre pollinerende insekter (veps, sommerfugler …) og dyr (frosker, pinnsvin, fugler …) som er avgjørende for et biologisk mangfold og økologisk balanse i hagen din.

Disse urørte områdene gir biene skjulesteder, matkammer og muligheten til å formere seg. Slike naturlige tilfluktssteder blir stadig sjeldnere, men er høyt verdsatt av dyr og insekter som trenger ro og stabilitet.

Gi dem tilgang på vann

Biene trenger mat, men også drikke. Kanskje du kan gi dem vann i en kopp, eller sette ut et fat med småstein oppi nær blomstene (slik at de ikke drukner)?

I den tørre og varme årstiden er det viktig å fylle på vann regelmessig fordi biene kan slutte å samle pollen og heller lete etter vann hvis det blir for varmt og tørt. Under slike værforholdene anslås det at biene kan bringe 3–4 liter vann per dag tilbake til bikuben.

5 tips til at lave din have om til et paradis for bier

Bier er afgørende for biodiversiteten og livet på jorden. De spiller en fondamental rolle i det naturlige økosystem ved at bidrage med 80 % af bestøvningen af plantearterne.

Til trods for at disse arbejdere i naturen betyder alt for hele biodiversiteten, er der i mange år blevet slået alarm: bibestandene er i tilbagegang! For at afhjælpe situationen, har vi alle en rolle at spille via helt simple initiativer. Se 5 tips til at få vores bestøvende venner til at følge sig godt tilpas i din have eller på din terrasse!

Hvis du vil være sikker på at tiltrække bier i din have, så giv dem noget at spise! Hvordan? Ved at plante og så biplanter. Planter, hvis blomster producerer en masse nektar eller honningdug, som bierne samler for at lave honning.

Et lille Pink Lady®-tips: prøv at vælge planter, der blomstrer på forskellige tidspunkter af året, og som er hjemmehørende på din egn. På den måde har bierne føde hele året rundt. Plant eller så desuden et sammensurium af planter. Du kan f.eks. kombinere blomster, buske, frugter, grøntsager og urter, så de forskellige biarter finder deres lykke i din have.

Her har du et ikke-udtømmende udvalg af planter, som bierne elsker:

Opsæt insekthoteller

Det andet punkt, som man ikke må glemme, når man byder bier velkommen, er lyet. Giv dine bevingede venner (især de såkaldte “solitære” vilde bier) et værdigt tilflugtssted ved at lave et smukt insekthotel, så de kan oplagre nektar og lægge deres æg der.

Hvis du allerede har et insekthotel, kan du blot tilføje et par træklodser med huller med forskellige diametre, hule stængler (rør, bambus, pileurt osv.), eller mursten og lerklodser med huller.

Et mål om nul pesticider!

Tredje tips: stop pesticiderne! Hvis du ønsker at beskytte bierne, skal du dyrke din have 100 % økologisk. Hvis det ikke allerede er gjort, bør du bandlyse brugen af pesticider i dine havevaner. Bierne lider under den hyppigere brug af pesticider.

For at beholde en harmonisk have, findes der mange forskellige naturlige alternativer, der gør det muligt at dyrke på økologisk vis, f.eks. ved at fjerne ukrudt i hånden eller introducere mariehøns, så de æder bladlusene i køkkenhaven.

Bevar et uopdyrket område

Et brakstykke i din have vil være et naturligt tilflugtssted for bier, men også for mange andre bestøvende insekter (hvepse, sommerfugle osv.) og dyr (frøer, pindsvin, fugle osv.), som er afgørende for biodiversiteten og den økologiske balance i din have.

Disse vildnis giver bierne mulighed for at søge tilflugt, finde føde og formere sig. Naturlige skjul, som der bliver færre og færre af, og som dyrene og insekterne er glade for, da de her finder ro og stabilitet.

Installér et drikkested

Bier har behov for føde, men de har også brug for at drikke. Overvej at installere et lille, lavt drikkested (en skål) med sten i (for at undgå, at bierne drukner), og placer det i nærheden af blomsterne.

I tørre og varme perioder skal skålen fyldes op regelmæssigt, da bierne ellers vil holde op med at samle pollen for at lede efter vand i stedet. Under disse betingelser anslås bierne at bringe næsten 3-4 liter vand tilbage til bistadet om dagen.

5 Gartentipps für ein wahres Bienenparadies

Für die Biodiversität und das Leben auf der Erde sind Bienen unverzichtbar. Sie spielen im natürlichen Ökosystem eine entscheidende Rolle, da sie fast 80 % der Bestäubung übernehmen.

Trotz der Bedeutung dieser fleißigen Arbeiterinnen für die gesamte Biodiversität wurde schon vor Jahren Alarm geschlagen: Die Bienenpopulation schrumpft! Wir alle müssen dem mit einfachen Gesten entgegenwirken. Hier findet ihr 5 Tipps dazu, wie ihr zum Wohlbefinden der kleinen Bestäuber beitragen könnt – in eurem Garten oder auf eurer Terrasse!

Um sicherzugehen, dass sich die Bienen in eurem Garten wohlfühlen, müsst ihr für Nahrung sorgen! Wie? Indem ihr Bienenweiden anlegt. Diese Pflanzen bieten ganz besonders viel Nektar oder Honigtau, den die Bienen für ihre Honigproduktion sammeln.

Ein kleiner Pink Lady® Tipp: Wählt heimische Pflanzen, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten blühen. So finden Bienen das ganze Jahr über Nahrung. Denkt daran, vielerlei unterschiedliche Pflanzen zu setzen und zu säen. Zum Beispiel Blumen, Sträucher, Obstbäume, Gemüsepflanzen und Kräuter, sodass sich auch wirklich alle Bienenarten in eurem Garten wohlfühlen.

Hier eine kleine Auswahl an Pflanzen, die gerne von Bienen angeflogen werden:

Insektenhotels aufstellen

Ein weiterer Punkt, der im Leben einer Biene unverzichtbar ist: das Zuhause. Bietet euren geflügelten Freunden (insbesondere den Wildbienen, den sogenannten Solitärbienen) einen Unterschlupf, der seinem Namen alle Ehre macht, indem ihr ihnen ein schönes Insektenhotel baut, sodass sie ein Nektarlager anlegen und ihre Eier ablegen können.

Ihr habt bereits ein Insektenhotel? Dann könnt ihr einfach noch einige Hartholzklötze, in die ihr zuvor Löcher mit unterschiedlichen Durchmessern gebohrt habt, oder hohle Pflanzenstängel (Schilfhalme, Bambus, Knöterich, …) verteilen. Auch Bienenniststeine oder Strangfalzziegel eignen sich.

Ziel: null Pestizide!

Tipp Nr. 3: Stopp den Pestiziden! Wenn ihr Bienen schützen möchtet, müsst ihr euren Garten so bewirtschaften, dass er zu 100 % bio ist. Verbannt also die Pestizide aus eurem Gärtneralltag, wenn das noch nicht geschehen ist. Bienen leiden unter dem exzessiven Einsatz von Pestiziden.

Für einen ausgewogenen Garten gibt es viele natürliche Alternativen, damit die Bio-Bewirtschaftung gelingt: Das Jäten von Unkraut oder Ansiedeln von Marienkäfern, die dann die Blattläuse im Gemüsegarten verspeisen, sind nur zwei Beispiele.

Ein bisschen Wildnis im eigenen Garten

Eine kleine Brache in eurem Garten ist der perfekte Rückzugsort für Bienen und viele andere bestäubende Insekten (Wespen, Schmetterlinge, …) und Tiere (Frösche, Igel, Vögel, …), die für die Biodiversität und das ökologische Gleichgewicht in eurem Garten unverzichtbar sind.

In diesen wilden Ecken finden Bienen Unterschlupf und Nahrung und können sich vermehren. Natürliche Rückzugsorte, die bei Tieren und Insekten für Ruhe und Stabilität sorgen, werden leider immer seltener.

Für Tränken sorgen

Bienen brauchen natürlich Nahrung und sie brauchen Wasser. Sorgt also für eine kleine Tränke (eine Schale), die nicht zu tief ist, schichtet am Rand etwas Kies auf (damit die Bienen nicht ertrinken) und stellt sie in die Nähe der Blumen.

Die Tränke muss regelmäßig aufgefüllt werden, wenn es heiß und trocken ist, denn dann hören Bienen auf, Pollen zu sammeln, und suchen stattdessen nach Wasser. Man geht davon aus, dass die Bienen unter solchen Bedingungen fast 3 bis 4 Liter Wasser pro Tag zu ihrem Bienenstock transportieren.

5 trucos para transformar tu jardín en un paraíso para las abejas

Las abejas son esenciales para la biodiversidad y la vida en la Tierra. Tienen un papel fundamental en el ecosistema natural, ya que participan en la polinización de casi el 80 % de las especies vegetales.

Pese a su importancia, estas incansables obreras de la naturaleza y protectoras de la biodiversidad están en peligro: ¡la población mundial de abejas está disminuyendo! Todos podemos poner nuestro granito de arena para que esta tendencia cambie. ¡Descubre nuestros 5 trucos para contribuir al bienestar de estas increíbles polinizadoras en tu jardín o terraza!

Para asegurarte de que las abejas acuden a tu jardín: ¡ofréceles algo de comer! ¿Cómo? Sembrando plantas melíferas. Se trata de plantas cuyas flores producen mucho néctar o mielatos, que son sustancias que las abejas liban para fabricar la miel.

Consejo Pink Lady®: elige plantas que florezcan en distintos meses y que sean autóctonas en tu región. Así las abejas tendrán alimento durante todo el año. Otra buena idea es sembrar diferentes especies de plantas variadas. Por ejemplo, asocia flores con arbustos, frutales, verduras o hierbas aromáticas para que varias especies de abeja puedan disfrutar de tu jardín o terraza.

A continuación te proponemos una lista no exhaustiva de plantas que gustan mucho a las abejas:

Instalar hoteles para insectos

Segundo aspecto que no hay que descuidar si quieres que las abejas visiten tu jardín o terraza: el alojamiento. Piensa en ofrecerles un refugio donde se sientan protegidas, sobre todo a las abejas silvestres “solitarias”: para ello, fabrica un hotel para insectos. Así podrán almacenar el néctar de las flores y poner sus huevos con tranquilidad.

Si ya dispones de un hotel, añade algunos bloques de madera con agujeros de distintos diámetros, tallos huecos (juncos, cañas de bambú, carrizo), ladrillos o bloques de arcilla perforados.

Objetivo: ¡cero plaguicidas!

Tercer truco: di no a los plaguicidas. Si quieres proteger a las abejas, tienes que cultivar un jardín 100 % ecológico. Así que, si no lo has hecho ya, deshazte de todos los plaguicidas que tengas en casa. Por culpa de los plaguicidas, las poblaciones de abejas han ido disminuyendo.

Existen otras alternativas más naturales para mantener tu jardín en perfecto estado como, por ejemplo, arrancar las malas hierbas a mano o introducir mariquitas para que se coman los pulgones.

Conservar espacios salvajes

Un trozo de terreno baldío en tu jardín permitirá que abejas e insectos polinizadores (avispas, mariposas), así como otros animales indispensables para mantener la biodiversidad y el equilibrio ecológico (ranas, erizos, pájaros), dispongan de un refugio natural.

Estos espacios salvajes permiten que las abejas puedan refugiarse, alimentarse y reproducirse. Se trata de refugios naturales cada vez más escasos donde los animales y los insectos encuentran la tranquilidad y estabilidad necesarias para su bienestar.

Crear puntos de agua

Las abejas necesitan comer, pero también necesitan beber. Una buena idea es instalar un punto de agua pequeño y poco profundo (como una fuente de horno) con piedras alrededor (para evitar que se ahoguen) cerca de algún macizo de flores.

En épocas secas y calurosas es indispensable rellenar las fuentes de agua con frecuencia porque las abejas dejan de recolectar polen y buscan agua para refrescarse. En estas condiciones, se estima que las abejas pueden transportar a la colmena entre 3 y 4 litros de agua al día.