This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Regler for konkurrencen

ARTIKEL 1 – Arrangør

FORENINGEN PINK LADY® EUROPE, selskab, der er registreret i det franske erhvervs- og selskabsregister under nr. RCS 421 352 550 00048, og hvis hjemsted er på 145 avenue de Fontvert, F-84130 LE PONTET (herefter « arrangøren »), organiserer en præmiekonkurrence (herefter « spillet »). Præmiekonkurrence uden købsforpligtelse.

ARTIKEL 2 – Spillets løbetid

Spillets samlede løbetid er fra den 08.04.2023 til den 31.07.2023

Spillet slutter den 31.07.2023 kl. 23.59 (lokal tid).

Efter denne tidspunkt er al deltagelse i spillet udelukket. Hvad angår kontrol af overholdelsen af fristen, er det modtagelsesdatoen for dataene, der er deponeret elektronisk på det organiserende selskabs servere, der har gyldighed.

ARTIKEL 3 – Deltagelsesvilkår og– betingelser

Spillet er tilgængeligt for alle fysiske personer, der er myndige og bosat i efterfølgende lande: Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Nederlandene, Sverige og Portugal.

Med undtagelse af ansatte hos arrangøren samt medlemmer af virksomheder, der har deltaget i spillets planlægning og deres respektive familier (ægtefæller, samlevere, børn, forældre, brødre og søstre).

Deltagelse i spillet er betinget af, at du registrerer dig på webstedet www.pinkmylife.com

(herefter ”webstedet”).

Ud over de gældende tariffer for den kommunikationskanal, som deltageren har valgt (mobiltelefon eller internet), er deltagelse i spillet gratis. Der er ikke andre deltagelsesudgifter.

For at deltage i spillet skal deltagerne:

Al deltagelse eller tilmelding, der er ukomplet, ikke opfylder betingelserne for deltagelse i nærværende bestemmelser, er svigagtig, ikke-valideret eller indsendt efter sidste fristen eller på anden vis end angivet ovenfor, eller som indeholder upræcise eller forkerte oplysninger, vil blive udelukket og betragtet som ugyldig.

I tilfælde af klager, er det op til deltagerne at bringe bevis for, at deres adfærd var i overensstemmelse med nærværende bestemmelser. Deltagerne giver arrangøren autorisation til at kontrollere deres identitet og bopæl.

Arrangøren forbeholder sig retten til at udelukke spilledeltagere, hvis der foreligger vægtige grunde hertil, og at få præmierne tilbage, navnlig i tilfælde af begrundet mistanke om ukorrekte oplysninger, manipulation, manglende overholdelse af nærværende regler eller anden retsstridig adfærd fra deltagerens side, som vil kunne undergrave arrangørens troværdighed. I så fald forbliver præmien automatisk arrangørens ejendom, og vedkommende vil kunne råde frit herover og navnlig vælge en ny vinder ved lodtrækning.

ARTIKEL 4 – Vilkår, udpegelse af vindere, spillets afvikling

Lodtrækningen foretages af arrangøren, og der udtrækkes 14 350 vindere blandt samtlige deltagere. Den finder sted senest den 31.07.2023.

Vinderne af præmier, der tildeles ved lodtrækning, vil blive informeret om deres præmier pr. e-mail til den e-mailadresse, de har opgivet ved registreringen, senest 30 dage efter datoen for lodtrækningen.

Hvad angår lagerførte præmier, vil de blive tilsendet inden for 30 dage, så længe lager haves. Vinderne vil blive informeret pr. e-mail om afsendelsesdatoen.

Arrangøren vil ikke kunne holdes ansvarlig i tilfælde, hvor det er umuligt at tildele præmier grundet kontaktoplysninger, der er ufuldstændige eller fejlagtigt indtastet, eller i tilfælde af uanmeldt adresseændring. I tilfælde hvor det ikke er muligt at kommunikere vindermeddelelsen inden for 15 dage, efter at gevinstsituationen eller præmien blev annonceret, er arrangøren ikke forpligtet til at foretage andre søgninger.

Vinderne vil blive sat i kontakt med partneren med henblik på at modtage deres præmie. Arrangøren forbeholder sig retten til at videregive vinderens personoplysninger til partneren med ansvar for organisationen, så pågældende kan kontakte vinderen med henblik på præmieovergivelsen.

Arrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere en vinder, hvis vedkommende mener, at vinderen ikke har overholdt instruktionerne for, hvordan der deltages med bidrag for at opnå hjertepoint i klubben. Ved “manglende overholdelse af instruktioner” forstås plagiat, kopiering, falsk fremstilling eller fremstilling, der ikke svarer til hvad, der forventes.

ARTIKEL 5 – Udbudte præmier

PRÆMIER VED LODTRÆKNING

Ved lodtrækningen udtrækkes vinderne, som vinder følgende præmier afhængigt af det pågældende land:

I Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland, Irland, Nederlandene, Belgien, Østrig, Danmark, Luxembourg, Norge, Sverige, Portugal:

I Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland, Belgien, Norge og Irland:

70 æbletræer, der skal sponsoreres som en del af Adopt a Tree operationen.

I Frankrig:

I Italien:

I Spanien:

I Tyskland:

I Irland, Nederlandene og Belgien:

I Irland:

I Nederlandene:

I Belgien:

I Østrig, Danmark, Luxembourg, Norge, Sverige og Portugal:

LAGERFØRTE GAVER

Lagerførte gaver er ikke genstand for lodtrækning. Der fastsættes et lager ved en given periode begyndelse, og brugeren kan indløse de ”hjerter”, som vedkommende har indsamlet, mod gaver, så længe lager haves.

I Frankrig:

I Italien:

I Spanien:

I Tyskland:

I Irland:

I Nederlandene:

I Belgien:

I Østrig:

I Danmark:

I Luxembourg:

I Norge:

I Sverige:

I Portugal:

Vinderen forpligter sig til at acceptere den udbudte præmie uden mulighed for bytning, navnlig mod kontanter, alle andre goder eller tjenester eller overførsel af gevinsten til en tredjeperson. Præmien vil heller ikke kunne være genstand for erstatningskrav.

Arrangøren vil ikke kunne holdes ansvarlig i tilfælde, hvor det er umuligt at tildele præmier grundet kontaktoplysninger, der er ufuldstændige eller fejlagtigt indtastet, eller mere generelt i tilfælde af hændelser, der ligger uden for arrangørens kontrol.

Hvis der efter oprettelse af vinderens fil stadig er tvivl om noget i de data, som er blevet oplyst af vedkommende, forbeholder arrangøren sig retten til at anmode om al dokumentation vedrørende navne, adresse og e-mailadresse. I modsat fald vil gevinsten ikke blive tildelt.

Hvis vinderen uanset årsagen ikke er i stand til at tage imod sin præmie, forbliver præmien automatisk arrangørens ejendom og vil ikke blive tildelt en anden deltager.

Præmierne vil under ingen omstændigheder kunne returneres eller byttes mod kontanter eller en anden præmie, ej heller kunne videregives til tredjepersoner. Præmierne kan ikke give anledning til nogen klager fra vindernes side. Vinderne forpligter sig til ikke at gøre arrangørens ansvar gældende, hvad angår præmierne.

I tilfælde af force majeure eller hvis omstændighederne gør det nødvendigt, forbeholder arrangøren sig retten til på ethvert tidspunkt af erstatte en præmie med en anden af samme værdi. Arrangøren vil i den forbindelse ikke kunne holdes ansvarlig.

Arrangøren vil ikke kunne holdes ansvarlig for nogen hændelse, der skulle opstå under brugen af præmien. Arrangørens ansvar vil ikke kunne gøres gældende i det tilfælde, at vinderen ikke er i stand til at bruge sin præmie.

Arrangøren forbeholder sig retten til at erstatte en annonceret præmie med en anden af samme værdi i tilfælde af en begivenhed, der er uden for vedkommendes kontrol, eller som skyldes uforudseelige forhold, navnlig forbundet med de relevante leverandører. Vinderen vil blive holdt underrettet om eventuelle ændringer.

ARTIKEL 6 – Standsning eller afbrydelse af spillet

Arrangøren kan på ethvert tidspunkt standse, forlænge eller udsætte spillet i tilfælde af forekomst af eller formodning om svindel, uanset dennes udtryk (iværksættelse af et automatiseret svarsystem, usædvanlig vinderfrekvens osv.), navnlig computer- eller telefonrelateret i forbindelse med spillet, og navnlig i tilfælde af oplysning af fejlagtige data. Det samme gælder, hvis spillets korrekte afvikling på det administrative og/eller tekniske område forstyrres af en virus, IT- eller telefonbug, uautoriseret menneskelig indgriben eller alle andre forhold, der er uden for arrangørens kontrol. Arrangøren forbeholder sig i givet fald retten til ikke at tildele gevinsten.

Der kan ikke indgives nogen klage mod arrangøren i tilfælde af standsning eller afbrydelse af spillet. Arrangøren forbeholder sig retten til at anlægge retssag mod ophavsmændene af forstyrrelserne.

ARTIKEL 7 – Ansvarsbegrænsning

Arrangøren er fuldt ansvarlig i tilfælde af overlagt handling eller grov forsømmelse samt for alle skader, der medfører krænkelse af liv, fysisk integritet eller helbred, herunder hvis disse skyldes vedkommendes organer, ansatte og medarbejdere.

Arrangøren frasiger sig alt andet ansvar i nogen forbindelse, undtagen i tilfælde af brud på en væsentlig kontraktlig forpligtelse (”kardinalforpligtelse”). Ved kardinalforpligtelser forstås alle forpligtelser, der fremgår af kontrakten, foruden hvilke det tilstræbte mål ikke kan nås, og som kontrahenten med rette vil kunne kræve at få opfyldt. I så fald begrænser ansvaret sig til typiske og forudsigelige skader.

Arrangøren vil ikke kunne holdes ansvarlig for tab af data, navnlig under dataoverførsler, og andre tekniske fejl. Det er op til deltageren at tage alle de nødvendige forholdsregler for at beskytte sit software og sine terminaler mod virus og andre tekniske angreb. Alle arrangørens websteder er beskyttet af omfattende tekniske foranstaltninger mod tekniske angreb samt mod indførelsen og udbredelsen af virus fra tredjepersoner.

Arrangøren vil ikke kunne holdes ansvarlig for nogen hændelse, der skulle opstå under brugen af præmien. Arrangørens ansvar vil ikke kunne gøres gældende i det tilfælde, at vinderen ikke er i stand til at bruge sin præmie.

Arrangøren forbeholder sig retten til, uden at vedkommendes ansvar kan gøres gældende, hvilket accepteres af deltagerne, ikke at tildele nogen præmie til vindere, hvis offentlige udtalelser – navnlig på sociale netværk, men ikke begrænset hertil, skulle stride mod offentlig orden eller sædelighed, og som navnlig udgør en opfordring til forbrydelser, diskrimination, had eller vold på grund af race, religion, køn eller seksuel orientering, etnisk eller nationalt tilhørsforhold, forsvar af nazisme, bestridelse af forbrydelser mod menneskeheden, tilsidesættelse af retsmyndighederne, bagvaskelse, fornærmelse, krænkelse af privatlivets fred, handlinger, der bringer mindreårige i fare, samt al omtale af forbudte objekter og/eller værker, beskeder af ærekrænkende, vulgær, fornærmende eller voldelig art, eller som er i strid med gældende lov, beskeder vedrørende tobak, alkohol og narkotika, der ikke overholder de gældende retsbestemmelser, beskeder der inciterer til forbrug af ulovlige stoffer eller selvmord eller al farlig opførsel og beskeder, der ved deres tilsidesættelse af korrespondancens private karakter er i strid med andre personers rettigheder samt med sikkerheden for liv og ejendom, som indeholder nøgenscener, som direkte eller indirekte viser et udtryk for meningstilkendegivelse, tilhørsforhold til en tankebevægelse eller religion (uudtømmende opremsning). Mere generelt forbeholder arrangøren sig retten til, uden at vedkommendes ansvar i den forbindelse vil kunne gøres gældende, hvilket accepteres af deltagerne, ikke at tildele nogen præmie til vindere, hvis offentlige udtalelser direkte eller indirekte risikerer på nogen måde at skade arrangørens image, produkter og/eller tjenester eller varemærker.

Deltagerne er oplyst om, at arrangøren i tilfælde af, at vedkommende på nogen måde informeres om sådanne udtalelser, frit vil kunne udelukke den pågældende person fra at deltage, nægte at vedkommende udpeges som vinder og nægte at udlevere præmien til personen (præmien forbliver i givet fald arrangørens ejedom, og sidstnævnte kan frit råde herover). Arrangøren vil i givet fald overdrage det omtvistede indhold til de administrative eller retlige myndigheder.

Arrangøren vil ikke kunne holdes for ansvarlig, hvis spillet på grund af force majeure eller en begivenhed, der er uden for vedkommendes kontrol, skulle blive aflyst, forlænget, forkortet, ændret eller udsat.

Alle ændringer vil blive oplyst i forvejen ved hjælp af alle egnede midler. Det kan således ske, at der under spillet offentliggøres tilføjelser til og ændringer i reglerne. Disse vil betragtes som tillæg til nærværende regler.

Arrangøren vil heller ikke kunne holdes ansvarlig for funktionsfejl, der forhindrer, at spillet foregår korrekt, eller som har beskadiget deltagerens IT-system, eller en dårlig formidling af e-mails fra teleselskabernes side.

Det er op til de enkelte deltagere at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte deres egne data og/eller eget software på deres udstyr (computer, mobiltelefon osv.) mod alle slags skader.

Arrangøren vil således ikke kunne holdes ansvarlig for materielle og immaterielle skader, der forvoldes mod en deltager eller på vedkommendes IT-udstyr og/eller telefonudstyr og de data, der er lagret herpå, eller alle andre eventuelle direkte eller indirekte konsekvenser, navnlig i forbindelse med vedkommendes personlige eller professionelle aktivitet. Opkoblingen til spillets websted og deltagelsen i spillet foregår på deltagerens fulde ansvar, og denne skal selv beskytte sine egne data, sit software og sit IT-udstyr mod alle slags skader. Deltagelse i spillet forudsætter kendskab til og accept af internettets karakteristikker og begrænsninger samt den manglende beskyttelse af visse data mod eventuelle tyverier og risici for internet-virusangreb.

Arrangøren vil ikke kunne holdes ansvarlig for forsinkelser, tab, tyveri og beskadigelse af post samt manglende læselighed af postvæsnets stempler. Arrangøren vil desuden ikke kunne holdes ansvarlig eller sagsøges for begivenheder af arten ”force majeure” (strejker, uvejr osv.), der helt eller delvist fratager deltagerne for deres mulighed for at deltage i spillet og/eller vinderne for at modtage deres præmier.

Arrangøren kan på ethvert tidspunkt aflyse eller suspendere spillet i tilfælde af forekomsten af navnlig computer- eller telefonrelateret svindel, uanset dennes udtryk (iværksættelse af et automatiseret svarsystem, usædvanlig vinderfrekvens osv.) i forbindelse med spillet, og navnlig i tilfælde af oplysning af fejlagtige data. Skulle dette være tilfældet, forbeholder arrangøren sig retten til ikke at tildele præmier til snyderne og/eller at retsforfølge de svigagtige personer for de kompetente domstole.

Arrangøren og dennes partnere vil under ingen omstændigheder kunne holdes til ansvar for eventuelle hændelser i forbindelse med vinderne eller disses gæsters brug af gevinsterne, efter at disse er kommet i vindernes besiddelse.

Under alle omstændigheder forbeholder arrangøren sig retten til at afbryde spillet, hvis spillets korrekte afvikling på det administrative og/eller tekniske område forstyrres af en virus, IT- eller telefonbug, uautoriseret menneskelig indgriben eller alle andre forhold, der er uden for arrangørens kontrol.

ARTIKEL 8 – Beskyttelse af personoplysninger

I forbindelse med deres deltagelse i nærværende spil og generelt i udvekslinger med arrangøren vil deltagerne skulle opgive et vist antal personlige oplysninger.

Disse personoplysninger (og navnlig dem der vedrører navne), som opgives af deltagerne, vil være genstand for edb-behandling fra arrangørens side.

Personoplysningerne bruges af arrangøren til at sikre, at spillet afvikles korrekt. Vindernes data vil kunne offentliggøres på arrangørens websted med forkortelse af vinderens navn. Det er desuden nødvendigt at sende vindernes data til de partnere, der organiserer eller sender gevinsterne, samt til de relevante post- eller pakketjenester. De personoplysninger, der obligatorisk skal opgives, er angivet som så i formularerne. De pågældende data er obligatoriske, idet de er nødvendige for at kontakte vinderne og sende dem gevinsten. Indsamlingen af dataene er nødvendig for at deltage i spillet og tildele gevinsterne. Som følge heraf anses personer, der gør anvendelse af deres ret til sletning af egendata inden spillets afslutning og tildelingen af præmierne, for at give afkald på deres deltagelse og i givet fald gevinst.

Hvis deltageren desuden har tilmeldt sig Pink Lady®-nyhedsbrevet, vil vedkommendes personlige oplysninger blive brugt af arrangøren eller virksomheder med tilknytning hertil, som formidler de seneste nyheder og gode tilbud fra varemærket i My Life-klubben. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt over for arrangøren. Deltageren kan fortsætte sin deltagelse i nærværende spil selv efter at have tilbagekaldt sit samtykke.

Personoplysninger vil ikke ud over bestemmelserne i nærværende kontrakt blive videregivet til virksomheder uden forbindelse til arrangøren.

ARTIKEL 9 – indsamlede data, opbevaringsperiode, deltagerens rettigheder

Disse data bliver kun opbevaret af arrangøren, så længe det er nødvendigt i forbindelse med ovenstående formål.

Deltageren har til enhver tid ret til indsigt i sine personoplysninger samt at få disse rettet, slettet eller tilbagekaldt. Deltager har desuden ret til at begrænse behandlingen og portabiliteten af oplysningerne samt til ikke at undergå automatiserede beslutninger, herunder profilering. Derudover har deltageren ret til på et hvert tidspunkt at tilbagekalde sit tilsagn om behandling af sine personoplysninger. Deltager har ret til at give retningslinjer for, hvad der skal ske med personoplysningerne efter vedkommendes død. For at udøve denne ret skal arrangøren kontaktes skriftligt. Hvis deltageren ikke er tilfreds med udvekslingerne, råder vedkommende over retten til at indgive en klage hos den franske kommission for informationsteknologi og frihedsrettigheder (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL).

I forbindelse med deres deltagelse i Pink Lady®-spillet og generelt med udvekslinger med Pink Lady® Europe vil deltagerne skulle opgive et vist antal personlige oplysninger.

Disse data vil blive behandlet af foreningen Pink Lady® Europe, hvis egne oplysninger fremgår i dette dokuments indledning.

Det juridiske grundlag for behandlingen er:

Opfyldelse af en kontrakt vedrørende forvaltning af deltagelse i Pink Lady®-spillet.

Den legitime interesse er i givet fald deltagerens accept af udbygning og forbedring af kunde-/kundesøgningsgrundlaget, udvikling af Pink Lady®-tilbud og navnlig udarbejdelse af personaliserede tilbud på baggrund af analyser af sædvaner, planlægning af præmiekonkurrencer, udarbejdelse af statistiske undersøgelser, publikumsanalyse og -måling samt formidling af oplysninger til medlemmer særligt via Pink Lady®-nyhedsbrevet.

Overholdelse af retlige forpligtelser vedrørende bekæmpelse af svig og hvidvaskning samt arkivering.

FORMÅL:

Behandlingens formål er at sikre, at deltageren får den mest passende gevinst i præmiekonkurrencen, og at gøre det muligt for Pink Lady® at tilpasse sit udbud, samtidig med at deltageren holdes informeret herom.

INDSAMLEDE DATA:

De indsamlede data er:

Behandlingsfristen for personoplysninger er:

Hvad angår data, der er nødvendige for kontraktens gennemførelse:

Ud over kontraktens løbetid:

Disse data bliver kun opbevaret af Pink Lady® Europe, så længe det er nødvendigt i forbindelse med ovenstående formål. Dataenes opbevaringsperiode er som følger:

For data, som er nødvendige for forvaltningen af medlemmets medlemsskab af Pink My Life-klubben: varigheden af Pink My Life-klubmedlemsskabet.

Herudover:

De eneste med adgang til disse data, er, begrænset til deres respektive beføjelser (i) de interne Pink Lady®-team med ansvar for forvaltningen af Pink My Life-klubben og (ii) tjenesteydere, der er bemyndiget af Pink Lady® til at bistå med forvaltningen af Pink My Life-klubben og særligt kommunikationsbureauer, webmasters og hostingudbydere samt tjenesteydere med ansvar for at centralisere ordrer og forsendelser samt for at besvare spørgsmål eller anmodninger fra medlemmerne.

De personoplysninger, der obligatorisk skal opgives, er angivet som så i formularerne. De pågældende data er obligatoriske, idet de er nødvendige for at kontakte vinderne og sende dem gevinsten, få Pink My Life-klubben til at fungere samt bedst muligt tilpasse Pink Lady®’s tilbud og fordelene ved Pink My Life-klubben til medlemmernes behov. Uden disse data vil Pink Lady® ikke være i stand til at registrere vedkommendes optagelse som medlem i Pink My Life-klubben.

Medlemmet råder til enhver tid over retten til adgang til, rettelse og sletning af samt indvendelse imod sine personoplysninger samt retten til behandlingsbegrænsning, retten over dataenes portabilitet og retten til ikke at undergå automatiserede beslutninger (herunder profilering). Medlemmet råder ligeledes over retten til på et hvert tidspunkt at trække de tilsagn tilbage, som vedkommende har givet vedrørende behandlingen af sine personoplysninger. Endelig råder medlemmet over retten til at give retningslinjer for, hvad der skal ske med personoplysningerne efter vedkommendes død. Denne ret udøves ved ganske enkelt at sende et brev eller en e-mail til følgende kontaktadresse: Pink Lady® Europe, 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrig, customerservice@pinkladyeurope.com, vedlagt et ID-bevis. Hvis medlemmet ikke er tilfreds med udvekslingerne, råder vedkommende over retten til at indgive en klage hos den franske kommission for informationsteknologi og frihedsrettigheder (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL).

Artikel 10 : Industriel og intellektuel ejendomsret

Al uautoriseret gengivelse, helt eller delvist, af varemærker, logoer og tegn udgør en strafbar krænkelse af ophavsretten.

Alle varemærker, logoer, tekster, billeder, videoer og andre kendetegn, der gengives på webstedet samt på websteder, hvortil der gives adgang via hyperlinks, er de pågældende indehaveres ejendom og er for hele verden beskyttet af bestemmelserne i den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder. En uautoriseret gengivelse heraf udgør en strafbar krænkelse af ophavsretten.

Deltagelse i spillet forudsætter en uindskrænket accept af nærværende regler fra deltagernes side.

Artikel 11 : Bevisaftale

Det aftales udtrykkeligt mellem deltageren og arrangøren, at kun sidstnævntes IT-systemer og -filer har gyldighed.

De elektroniske arkiver, der opbevares i arrangørens IT-systemer under fornuftige sikkerheds- og stabilitetsbetingelser, betragtes som dokumentation for forholdet og udvekslingerne mellem arrangøren og deltageren.

Som konsekvens heraf aftales det, medmindre der foreligger en åbenlys fejl, at arrangøren, navnlig i forbindelse med bevis for enhver handling, kendsgerning eller undladelse, vil kunne påberåbe sig programmer, data, filer, registreringer, tiltag og andre elementer (som f.eks. opfølgningsrapporter og andre opgørelser), af elektronisk eller edb-mæssig art, format eller i sådanne versioner, der indirekte er udarbejdet, modtaget eller opbevaret af arrangøren i dennes IT-systemer.

De pågældende elementer udgør således beviser og vil i tilfælde af deres brug som bevisgrundlag af arrangøren under enhver retssag o.lign. være gyldige, have retsvirkning og kunne gøres gældende mellem parterne på samme måde, under samme betingelser og med samme beviskraft som ethvert dokument, der er udformet, modtaget eller opbevaret i papirform.

Alle former for operationer, der foregår ved hjælp af det brugernavn og den kode, som deltageren har fået tildelt i forbindelse med sin tilmelding, formodes uafviseligt at være blevet udført på deltagerens ansvar.

Artikel 12 – Andre bestemmelser

Arrangøren forbeholder sig retten til at træffe endelig afgørelse i forbindelse med alle problemer, der vil kunne opstå vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af nærværende regler. Indsigelser, navnlig i forbindelse med spillereglerne, præmierne eller disses modtagelse, vil kun kunne indgives indtil en måned efter spillets afslutning. Det aftales, at med mindre der foreligger en åbenlys fejl, har oplysninger fra arrangørens spillesystemer retskraft i forbindelse med ethvert tvistemål vedrørende opkoplingsspørgsmål og IT-behandlingen af omtalte spilrelaterede oplysninger.

Arrangøren forbeholder sig retten til uden at ifalde erstatningsansvar at forkorte, udskyde, ændre, forlænge eller aflyse spillet, spillereglerne og præmierne, hvis det kræves af omstændighederne.

Eventuelle ændringer i nærværende regler vil opfattes som tillæg til samme og vil være tilgængelige under de samme betingelser på webstedet.

Deltagerne eller alle andre personer vil ikke i den forbindelse kunne gøre krav på nogen personlig information eller erstatning.

Spillereglerne er deponeret hos SAS EXADEX (DURROUX-LANÇON-SCHUYTEN-GEORGET-MATHIEU), bemyndiget foged i MONTPELLIER, med adresse 161 rue Yves Montand, Parc 2000, Frankrig. Reglerne vil kunne konsulteres på følgende websted: www.pinkmylife.com og vil ligeledes kunne tilsendes gratis til deltagerens adresse på skriftlig anmodning.

Version : april 2023