This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Algemene gebruiksvoorwaarden

De Pink Lady® Club is een loyaliteitsclub die is ontwikkeld door Pink Lady® Europe, een vereniging waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, FRANKRIJK, e-mail: contact@pinkladyeurope.com.
SIRET: 421 352 550 000 22, BTW-NUMMER: FR 2842 13 52 550.

De Pink Lady® Club krijgt een make-over. Hij is volledig vernieuwd en is de Pink My Life Club geworden, die de leden nieuwe voordelen en nieuwe diensten biedt.

Lidmaatschap van de Pink My Life Club is mogelijk in 13 landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en Portugal (nieuw), toegankelijk via www.pinkladyeurope.com.

Lidmaatschap van de Pink My Life Club vereist onvoorwaardelijke aanvaarding van al deze voorwaarden (hierna “AV”), waarvan het lid erkent op de hoogte te zijn gebracht.

1 – Lidmaatschap van de Pink My Life Club

Om lid te worden van de Pink My Life Club, moet de internetgebruiker inloggen op de website www.pinkladyeurope.com. Hij moet zich bij de Pink My Life Club inschrijven door het online formulier in te vullen. Daartoe moeten zij hun postadres en e-mailadres opgeven en een persoonlijk wachtwoord kiezen, evenals andere informatie om hun account aan te maken.

Voor latere logins zal identificatie gebeuren aan de hand van het e-mailadres en het wachtwoord. Het wachtwoord van het lid is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De opslag en het gebruik ervan zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van het lid. Elke handeling die met dit e-mailadres en wachtwoord wordt uitgevoerd, wordt geacht door het lid te zijn uitgevoerd. Pink Lady® Europe is daarom vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van frauduleus gebruik van de Pink Lady® account van een lid.

Lidmaatschap van de Pink My Life Club staat open voor iedere persoon die ouder is dan 18 jaar, woonachtig is in een van de 13 landen die worden bestreken door de website www.pinkladyeurope.com en die volledig rechtsbevoegd is om een geldige verbintenis aan te gaan onder deze voorwaarden. Het lidmaatschap is voorbehouden aan particulieren voor hun persoonlijk gebruik. Het lidmaatschap is gratis. Pink Lady® Europe behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van de Pink My Life Club te weigeren aan personen die niet aan de lidmaatschapsvoorwaarden voldoen. Leden kunnen zich te allen tijde afmelden via het onderdeel “Mijn persoonlijke gegevens raadplegen/wijzigen” op de clubpagina.

Leden die zich al bij de vorige versie van de Pink Lady® Club hadden ingeschreven, worden niet als lid van de nieuwe club beschouwd en moeten zich inschrijven als ze dat willen. Alleen hun inschrijvingen op de Pink Lady® Club nieuws mailinglijst zullen worden bewaard om op de hoogte te blijven van nieuws van de nieuwe Pink My Life Club.

2 – Voordelen van de Pink My Life Club

Lidmaatschap van de Pink My Life Club stelt leden in staat deel te nemen aan de ontwikkeling van een community van Pink Lady®-ambassadeurs en aan een interactieve club vol inhoud en ervaringen.

Lidmaatschap van de Pink My Life Club stelt leden met name in staat om te profiteren van de volgende voordelen:

De frequentie van de verschillende acties wordt bepaald door Pink Lady® Europe, die vrij is deze te beheren en naar eigen goeddunken te wijzigen. Pink Lady® Europe is ook vrij om de inhoud van de verschillende prijzen voor elke actie op elk moment te kiezen en te bepalen.

3 – Hoe de bijdragen werken

3.1 – Voorwaarden en bepalingen voor bijdragen

3.2 – Harten verdienen

Hoe kunt u harten verdienen?

Om harten te verdienen, moeten leden deelnemen aan een activiteit die door Pink Lady® Europe wordt georganiseerd. Pink Lady® Europe is vrij om de inhoud, frequentie en het thema van deze activiteiten te bepalen.

De inhoud en voorwaarden voor deelname aan elke activiteit worden beschreven op de website www.pinkladyeurope.com en zijn toegankelijk vanaf de Pink My Life Club homepage (waarvan de url www.pinkmylife.com is), zodra het lid is ingelogd (dashboard). Deze activiteiten kunnen bestaan uit doe-het-zelf-uitdagingen, enquêtes, wedstrijden (met name culinaire wedstrijden), enz.

Elke activiteit is open voor een beperkte periode (meestal 21 dagen tot 3 maanden). Er is een dwingende deadline voor het indienen van bijdragen. Deze bijdragen kunnen bestaan uit video- of fotobestanden die naar de website www.pinkmylife.com moeten worden geüpload, of uit inhoud die in vrij in te vullen velden moet worden ingevoerd (bv. kookrecepten, anekdotes, enz.). Er zullen artikelen en handleidingen beschikbaar zijn op de website www.pinkmylife.com, op de startpagina van de club My Pink Life, zodra het lid is ingelogd, om de leden te helpen aan de activiteiten deel te nemen en hun bijdragen in te dienen.

De indiening van elke bijdrage – indien deze plaatsvindt binnen de tijdslimiet en voldoet aan de vereisten die zijn gespecificeerd in de voorwaarden voor deelname aan de betreffende activiteit – geeft het lid recht op het verdienen van 1 tot 3 harten. Het aantal harten hangt af van de moeilijkheidsgraad van de activiteit. Dit wordt van tevoren bepaald en meegedeeld in het stadium van deelname aan de activiteit.

3.3 – Het checken van uw harten account

Pink My Life Club-leden kunnen hun hartensaldo op elk gewenst moment checken op de website www.pinkladyeurope.com, in de sectie Club/Shop, Mijn harten (zodra ze zijn ingelogd).

Harten mogen alleen gebruikt worden door het lid dat de rekening heeft. Het aanmaken van valse accounts zal worden onderworpen aan juridische actie.

Harten zijn en blijven in alle gevallen eigendom van Pink Lady® Europe, die Pink My Life Club-leden toestemming geeft om de harten die ze hebben verworven te gebruiken in overeenstemming met de regels die zijn gedefinieerd in artikel 3.2.

3.4 – Verval van harten

Harten die op frauduleuze wijze zijn verkregen zullen worden geannuleerd zonder verdere tegenprestatie, formaliteit of compensatie. De door het lid verworven harten hebben geen marktwaarde. Ze zijn niet converteerbaar in geld en mogen in geen geval worden overgedragen, doorverkocht, nagelaten, verhandeld, geruild aan een andere persoon of opgespaard op een andere rekening – hetzij tegen een vergoeding of gratis, of zelfs als die persoon al lid is van de Pink My Life Club. De verkoop, aankoop, schenking, tussenhandel, overdracht, ruil of uitwisseling van harten is strikt verboden, ongeacht de vergoeding die ermee gemoeid is.

4 – Toewijzing van prijzen

Leden die harten hebben kunnen deze gebruiken om prijzen te verkrijgen in de online winkel in de “Shop / Catalogus” sectie van de Club website alleen voor leden.

Op dezelfde manier kunnen leden met de status van ambassadeur de geschenken krijgen die overeenkomen met hun status, zonder te hoeven bewijzen dat ze harten hebben, in de online shop in de “Shop / Catalogue” sectie van de Club website.

De data van beschikbaarheid, de aard en de waarde van elke prijs worden beschreven in de online shop, evenals het aantal hartjes of de voorwaarden die nodig zijn om ze te verkrijgen.

Let op: de prijzen worden elk seizoen, 4 keer per jaar, vernieuwd. Ze zijn niet gerelateerd aan de bijdragen en activiteiten. Alleen de prijzen die in de winkel worden aangeboden op het moment dat het lid besluit ervan te profiteren, kunnen dus worden verkregen.

Zodra het lid zijn prijs heeft gekozen, kan hij deze bestellen als hij het vereiste aantal harten heeft of als deze overeenkomt met zijn ambassadeursstatus. Hij kan dan zijn bestelling bevestigen, evenals het leveringsadres (in het geval van een bestelling van een fysiek goed waarvoor levering vereist is) om zijn geschenk te ontvangen. Om dit te doen, moeten ze 1) klikken op de thumbnail in de lijst met beloningen, 2) klikken op de bestelknop in het pop-up venster en 3) klikken op de orderbevestiging.

Hun account zal automatisch gedebiteerd worden met het aantal hartjes of voordelen gekoppeld aan de overeenkomstige ambassadeurstatus. Ze zullen dan een e-mail ontvangen ter bevestiging van hun bestelling, alsook de details van de trekking, en over hoe ze de prijzen kunnen ontvangen.

Pink Lady® Europe behoudt zich het recht voor om een bestelling op elk moment te annuleren, of om de bestelde prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs, met name in het geval dat deze niet beschikbaar is.

5 – Prijstrekkingen

De trekkingen worden uitgevoerd onder toezicht van een gerechtelijk ambtenaar en worden bepaald door de regels die beschikbaar zijn in de clubwinkel www.pinkmylife.com.

6 – Pink My Life Club werkwijze

Het Pink Lady® Europe team behoudt zich het recht voor om een identiteitsbewijs van het lid te vragen. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot het intrekken van een Pink My Life Club-voordeel. Door hun contactgegevens op te geven wanneer ze lid worden, stemmen leden ermee in dat Pink Lady® Europe hen per post en/of e-mail (als het lid toestemming heeft gegeven om e-mail te ontvangen) voordelen kan sturen die verband houden met de loyaliteitsclub, het merk en de producten. Een lid kan slechts één lidmaatschap op zijn naam en op zijn thuisadres hebben. In geval van een dubbel lidmaatschap zal het oudste account worden behouden en zullen de voordelen van het tweede account worden geannuleerd.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en voorbehouden aan personen voor hun eigen niet-professionele gebruik. Het lidmaatschap mag op geen enkele manier worden toegewezen of overgedragen aan een derde partij, noch tegen betaling noch gratis.

Het lidmaatschap van de Pink My Life Club wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Elke verandering van postadres moet worden doorgegeven aan Pink Lady® Europe op www.pinkmylife.com, in de rubriek “Club/Mijn account”. Elke verandering van e-mailadres moet worden doorgegeven aan Pink Lady® Europe via het onderdeel “Contact” op de website. Leden zijn verantwoordelijk voor de informatie die zij verstrekken en staan in voor de juistheid en volledigheid ervan. Als zij verzuimen hun persoonlijke gegevens bij te werken, kan Pink Lady® Europe leden niet langer garanderen dat zij op de juiste wijze gebruik kunnen maken van hun voordelen.

Leden verplichten zich ertoe de voorwaarden van de Pink My Life Club na te leven. Pink Lady® Europe behoudt zich het recht voor om op elk moment de Pink My Life Club en de voorwaarden of voordelen ervan te wijzigen of te beëindigen. De nieuwe voorwaarden zullen op een passende manier aan het lid worden meegedeeld en zullen onmiddellijk van toepassing zijn.

Pink Lady® Europe behoudt zich ook het recht voor om haar schema voor de verwerving en het gebruik van harten en voordelen die aan leden met de status van ambassadeur worden toegekend te wijzigen, en om specifieke schema’s op te stellen die verband houden met commerciële of marketingactiviteiten. Alle wijzigingen in deze voorwaarden zullen aan Pink My Life Club-leden bekend worden gemaakt op www.pinkmylife.com. In geen geval kan een lid enige claim indienen tegen Pink Lady® Europe naar aanleiding van wijzigingen in de inhoud en aanbiedingen van de Pink My Life Club of de annulering van de Pink My Life Club waartoe Pink My Life Europe heeft besloten of die door de wetgeving van de betrokken landen zijn opgelegd.

Pink My Life® Europe behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lidmaatschap van een lid van de Pink My Life Club op te schorten of te annuleren om gegronde redenen, met name indien het lid zich niet houdt aan de voorwaarden van de Pink My Life Club, of indien het lid schade toebrengt aan het imago van Pink Lady® Europe of het merk Pink Lady®.

Pink Lady® Europe is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen van een eventuele storing van het Pink My Life Club-loyaliteitsprogramma. In het geval van een storing zal Pink Lady® Europe niettemin zijn uiterste best doen om de voordelen die het lid al heeft verworven te behouden.

7 – Intellectuele eigendom

Het lid draagt hierbij, zonder beperking of voorbehoud, alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook (auteursrechten, ontwerpen en modellen, uitvindingen, al dan niet octrooieerbaar, onderscheidingstekens, databanken, knowhow, enz.) die betrekking kunnen hebben op de bijdragen die hij levert aan de Pink Lady®-gemeenschap over aan Pink Lady® Europe, die deze accepteert.

Deze overdracht geschiedt op niet-exclusieve basis. Dit betekent dat het leden vrij staat hun eigen bijdragen te verspreiden, op voorwaarde dat deze bijdragen niet het Pink Lady®-merk, onderscheidingstekens of producten reproduceren, tenzij Pink Lady® Europe daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Deze overdracht staat Pink Lady® Europe toe de bijdragen geheel of gedeeltelijk te reproduceren en te vertegenwoordigen in alle bekende of onbekende media, met name papier, boeken, brochures, affiches, pers, video, films, foto’s, elektronische, analoge, digitale, computer-, audiovisuele, bioscoop-, satelliet- en radiomedia, alsmede door online-exploitatie, bijvoorbeeld op internet, met name door exploitatie op portals of websites, en in het bijzonder de website www. pinkladyeurope.com, op een intranet en op mobiele toepassingen op smartphones, en door alle materiële of immateriële, bestaande of toekomstige, te voorziene of niet te voorziene processen.

Het geeft Pink Lady® Europe ook het recht om de bijdragen naar eigen goeddunken te wijzigen en aan te passen, met het oog op de bovengenoemde exploitatie, en om de bijdragen in om het even welke taal te vertalen, op voorwaarde dat de bijdragen niet worden vervormd.

Deze overdracht wordt gratis gedaan en geldt voor alle landen en alle talen en voor de gehele duur van de bescherming onder het intellectuele eigendomsrecht.

Het lid verklaart dat hij de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op de bijdragen en dat hij over alle nodige rechten en machtigingen beschikt om naar behoren in te stemmen met deze overdracht.

Het lid garandeert Pink Lady® Europe een vrij, vreedzaam en onbeperkt gebruik van de bijdragen tegen alle verstoringen, vorderingen en uitzettingen. In het bijzonder garandeert hij Pink Lady® Europe dat de bijdragen niets bevatten dat kan vallen onder de wet- en regelgeving inzake namaak, oneerlijke concurrentie, privacy, beeldrechten, persoonlijkheidsrechten en, meer in het algemeen, dat inbreuk kan maken op de rechten van derden.

8 – Persoonsgegevens, gegevensverwerking en vrijheden

In het kader van hun lidmaatschap van de Pink My Life Club en, in het algemeen, hun omgang met Pink Lady® Europe, zijn de leden verplicht een aantal persoonlijke gegevens over zichzelf te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt door de vereniging Pink Lady® Europe, waarvan de contactgegevens bovenaan dit document staan vermeld.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is:

Het doel van deze verwerking is om de leden een optimaal gebruik van de voordelen van de Pink My Life Club te garanderen, om Pink Lady® in staat te stellen haar aanbiedingen aan te passen en met name om de leden te informeren over de beschikbare aanbiedingen. De verwerking van bestellingen door Wonderful vereist het delen van contactgegevens zoals postadressen. Voor de verwerking van feedback van consumenten door BePhone moeten de gegevens worden gedeeld die nodig zijn om de feedback te verwerken.

De verzamelde gegevens zijn:

Deze gegevens worden door Pink Lady® Europe slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. De gegevens worden dus gedurende de volgende periodes bewaard:

Alleen de volgende personen hebben toegang tot deze gegevens, binnen de grenzen van hun respectievelijke verantwoordelijkheden: (i) de interne teams van Pink Lady® Europe die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de administratie van de Pink My Life Club en (ii) dienstverleners die in opdracht van Pink Lady® Europe helpen bij het beheer en de administratie van de Pink My Life Club, en met name communicatiebureaus, webmasters en hosts die in opdracht van Pink Lady® Europe werken, evenals dienstverleners die belast zijn met het centraliseren van bestellingen en verzendingen en het beantwoorden van vragen of verzoeken van leden. De persoonlijke gegevens die moeten worden verstrekt, worden als zodanig op de formulieren aangegeven. Het verplichte karakter van de gegevens vloeit voort uit de noodzaak om de Pink My Life Club te exploiteren en om de aanbiedingen van Pink Lady® en de voordelen van de Pink My Life Club aan te passen aan de behoeften van de leden. Zonder deze gegevens kan Pink Lady® Europe het lidmaatschap van het lid van de Pink My Life Club niet registreren en de rekening van het lid niet beheren, en in het bijzonder het lid niet in staat stellen van de voordelen van de Pink® Lady Club te profiteren.

Leden hebben te allen tijde recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en bezwaar tegen hun persoonsgegevens, alsmede het recht op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit (met inbegrip van profilering). Het lid heeft ook het recht om de toestemming die hij voor de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft gegeven, te allen tijde in te trekken. Ten slotte heeft het lid het recht om richtlijnen vast te stellen over wat er met zijn gegevens gebeurt na zijn overlijden. Om deze rechten uit te oefenen, dient hij een brief of een e-mail te sturen naar de in artikel 1 genoemde contactgegevens. Indien het lid niet tevreden is over deze uitwisselingen, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

9 – Klachten – Bemiddeling – Geschillen

Elke klacht of elk geschil met betrekking tot de Pink My Life Club, de harten en, in het algemeen, deze algemene voorwaarden, moet door het lid schriftelijk worden ingediend en naar het in artikel 1 vermelde adres van Pink Lady® Europe worden gestuurd. Pink Lady® Europe zal trachten zo snel mogelijk te antwoorden.

In alle gevallen heeft het lid het recht om kosteloos een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar om het geschil in der minne te schikken. Het lid kan de namen, contactgegevens en websites van de op de website www.mediation-conso.fr vermelde bemiddelaars raadplegen.

Enfin, l’adhérent est informé que la Commission Européenne a mis en place une plateforme de Ten slotte wordt het lid ervan in kennis gesteld dat de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting heeft opgezet, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie vergemakkelijkt. Dit platform is toegankelijk op https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de gevolgen, evenals de beëindiging ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken.