This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Algemene gebruiksvoorwaarden

De Pink Lady® Club is een klantenclub ontwikkeld door de vereniging Pink Lady® Europe, zetelend op het adres 145 avenue de Fonvert – 84130 Le Pontet – FRANKRIJK, e-mailadres: contact@pinkladyeurope.com.
SIRET-NUMMER: 421 352 550 000 22, btw-nummer: FR 2842 13 52 550.

Het lidmaatschap van de Pink Lady® Club wordt aangeboden in de volgende twaalf landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en Zweden en is toegankelijk via www.pinkladyeurope.com.

Het lidmaatschap van de Pink Lady® Club houdt de acceptatie in van deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en het lid erkent van deze voorwaarden kennis te hebben genomen.

Lidmaatschap van de Pink Lady® Club:

Om lid te worden van de Pink Lady® Club, moet de internetgebruiker verbinding maken met de website www.pinkladyeurope.com. Hij of zij moet zich aanmelden bij de Pink Lady® Club door het online-formulier in te vullen. Hiervoor moet hij of zij het eigen postadres en e-mailadres opgeven, een persoonlijk wachtwoord kiezen en andere informatie verstrekken om een account aan te maken.

Bij de volgende verbindingen wordt het lid geïdentificeerd met het e-mailadres en het wachtwoord. Het wachtwoord van het lid is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De bewaring en het gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van het lid. Elke handeling verricht middels dit e-mailadres en dit wachtwoord wordt geacht uitgevoerd te zijn door het lid. Derhalve is Pink Lady® Europe gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in geval van frauduleus gebruik van de Pink Lady® account van een lid.

Alleen internetgebruikers die lid zijn van de Pink Lady® Club kunnen de Pink-punten verzamelen. Het lidmaatschap van de Pink Lady® Club is mogelijk voor elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar, wonend in een van de twaalf door de website www.pinkladyeurope.com gedekte landen en beschikkend over de juridische capaciteit om zich rechtsgeldig te verbinden aan deze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap is voorbehouden aan particulieren voor hun persoonlijke gebruik. Het lidmaatschap is gratis.
Pink Lady® Europe behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van de Pink Lady® Club te weigeren aan elke persoon die niet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap voldoet. Het lid heeft op elk moment de mogelijkheid om zich uit te schrijven via de rubriek “Persoonlijke gegevens bekijken/wijzigen” op de clubpagina.

Voordelen van de Pink Lady® Club:

Het lidmaatschap van de Pink Lady® Club geeft het lid de volgende mogelijkheden:

Functioneren van de Pink-punten:

Verkrijging van de Pink-punten:

Meer Pinks verzamelen? Het lid kan:

Unieke codes verzamelen door Pink Lady® appels los te kopen of door bakjes met Pink Lady® en/of PinKids® appels te kopen. De unieke codes zijn vermeld op de achterzijde van stickers geplakt op de individuele appels in geval van losse verkoop en op de achterzijde van het etiket op de verpakkingen van Pink Lady® en PinKids® appels in bakjes. Er wordt duidelijk op gewezen dat niet alle Pink Lady® appels, los of in bakjes verkocht, systematisch voorzien zijn van unieke codes.

Het lid is dus uitdrukkelijk geïnformeerd dat de aankoop van Pink Lady® appels niet altijd recht geeft op toekenning van unieke codes voor het verkrijgen van Pinks en dat er derhalve een vorm van toeval bestaat in de toekenning van de unieke codes bij aankoop van Pink Lady® appels.

Om de unieke codes te valideren, moet het lid de hiervoor bestemde rubriek van de Pink Lady® Club bezoeken, genaamd “ik voer mijn unieke codes in”, en het aangeboden formulier invullen om de aankoop te valideren. Als de code geldig is, wordt de deelname gevalideerd en worden zes Pinks bijgeschreven voor elk gekocht bakje en 1 Pink voor elke los gekochte appel. Het lid kan alle codes invoeren waarover hij of zij beschikt, binnen de volgende limieten: maximaal 4 ingevoerde codes per dag en 10 codes per week voor de aankoop van bakjes en 15 codes per dag en 25 per week voor de aankoop van losse appels. Als bovenstaande limiet per week wordt overschreden, wordt het lid per e-mail geïnformeerd dat zijn of haar account tijdelijk is geblokkeerd. De toegang tot de invoer van de unieke codes kan alleen worden vrijgemaakt als het lid de aankoopbewijzen betreffende de laatste ingevoerde codes heeft gepresenteerd. Het lid wordt er eveneens op gewezen dat de unieke codes een beperkte geldigheidsduur hebben.

De unieke codes op de achterzijde van de stickers hebben namelijk een uiterste gebruiksdatum. Deze datum is op de stickers als volgt vermeld: mm/jjjj. Derhalve gaan de unieke codes die niet voor de uiterste geldigheidsdatum op de Pink-rekening van het lid zijn gevalideerd, definitief verloren. Het lid moet beslist de originele kassabon bewaren om zo nodig de aankoop te kunnen bewijzen. De bonnen moeten gedurende 6 maanden na de aankoop worden bewaard. Pink Lady® behoudt zich het recht voor om op elk moment in deze periode het originele aankoopbewijs op te vragen en de via deze codes verstrekte Pink-punten af te schrijven als het aankoopbewijs ongeldig blijkt of niet wordt verstrekt. Bovendien behoudt Pink Lady® zich het recht voor om de rekening van een lid definitief te sluiten als het lid niet in staat is de gevraagde aankoopbewijzen te verstrekken. Elk frauduleus gebruik van de codes kan gerechtelijk worden vervolgd. In dit verband behoudt Pink Lady® zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de invoer van de unieke codes tijdelijk te blokkeren zodra een vermoeden bestaat van onrechtmatig of abnormaal gebruik van de unieke codes. Ten slotte wordt erop gewezen dat deelname aan het invoeren van unieke codes in de Pink Lady® Club strikt is verboden voor personeelsleden van Pink Lady® Europe en van partners, leveranciers en onderaannemers van Pink Lady® Europe, en met name voor personen die in het kader van hun werkzaamheden appels of appelbakjes van Pink Lady® kunnen hanteren voorzien van stickers met unieke codes (bijvoorbeeld in de sorteer- en pakstations), evenals voor hun familieleden.

Een nieuw lid aanbrengen biedt de mogelijkheid om vijf Pink-punten te winnen per aangebracht lid als het nieuwe lid aan de volgende voorwaarden voldoet: het nieuwe lid moet zich inschrijven in de Pink Lady® Club (zie artikel 1 “Lidmaatschap van de Pink Lady® Club”) en de per e-mail ontvangen code van de aanbrenger opgeven bij de inschrijving in de Pink Lady® Club. Het aanbrengen wordt pas als geldig beschouwd als het nieuwe lid een unieke code heeft gevalideerd die is verkregen door de aankoop van een bakje Pink Lady® of PinKids® appels. Op dat moment ontvangt de aanbrenger vijf Pink-punten. Het aanbrengen van nieuwe leden is beperkt tot vijf nieuwe leden per account.

Elke aanmaak van een valse account kan gerechtelijk worden vervolgd.

Deelnemen aan diverse acties georganiseerd in verschillende perioden van het jaar maakt het mogelijk om Pink-punten te winnen (instant win spelen, bonussen van Pink-punten in periodes met evenementen, enz.).

Informatie over de Pink-punten:

Het lid van de Pink Lady® Club kan op elk moment zijn of haar saldo Pink-punten bekijken op de website www.pinkladyeurope.com, in de rubriek Club/Webwinkel, Mijn Pinks (na opening van de website). De Pink-punten kunnen uitsluitend worden gebruikt door het lid aan wie de spaarrekening toebehoort. De punten zijn en blijven in elk geval eigendom van Pink Lady®, die aan de leden toestemming geeft voor het gebruik van de spaarpunten die zij volgens de in artikel 3.1 genoemde regels hebben verkregen.

Gebruik van de Pink-punten:

Het lid van de Pink Lady® Club kan Pink-punten verzamelen om deze om te ruilen voor artikelen in de webwinkel op “De webwinkel / Catalogus” in de voor de leden gereserveerde Club-pagina’s. Het lid kan een artikel kiezen uit de door Pink Lady® in de catalogus aangeboden keuzemogelijkheden, onder voorbehoud van de beschikbare voorraad. Het lid kan daarna het gekozen artikel toevoegen aan de virtuele winkelwagen, als het lid over het vereiste aantal Pink-punten beschikt en de bestelling, en het afleveradres valideren om het artikel te ontvangen. Het betreffende aantal Pink-punten wordt automatisch afgeschreven van zijn of haar account en het lid ontvangt per e-mail een bevestiging van de bestelling en informatie over de leveringstermijn. Pink Lady® behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment een bestelling te annuleren waaraan niet kan worden voldaan onder voorbehoud van de beschikbare voorraad.

Vervaldatum van de Pink-punten:

Als een lid gedurende 12 achtereenvolgende maanden geen spaarpunten heeft verworven, wordt zijn of haar spaarrekening teruggebracht tot nul. Bij elke nieuwe bijschrijving van Pink-punten start een nieuwe periode van 12 achtereenvolgende maanden. Op frauduleuze wijze verkregen punten worden geannuleerd zonder enige compensatie, formaliteit of vergoeding.
 Om de datum van de laatste bijschrijving van Pink-punten te kennen, kan het lid een e-mail zenden naar Pink Lady® Europe via de rubriek “Contact” op de website.
De door het lid verworven Pink-punten hebben geen enkele handelswaarde. Ze kunnen in geen geval worden overgedragen, verkocht, nagelaten, verhandeld of geruild aan een andere persoon of worden gegroepeerd op een andere rekening, ongeacht of dit geschiedt tegen vergoeding of gratis of zelfs aan een persoon die al lid is van de Pink Lady® Club.
De verkoop, aankoop, gift, courtage, overboeking, ruil, of uitwisseling van Pink-punten is strikt verboden, ongeacht de aard van de tegenprestatie.

Functioneren van de Pink Lady® Club:

Het team van Pink Lady® Europe behoudt zich het recht voor om het lid te vragen zijn of haar identiteit te bewijzen. Zo niet, dan kan de toekenning van een met de Pink Lady® Club verbonden voordeel worden geweigerd.
Het lid accepteert, door de verstrekking van zijn of haar persoonsgegevens bij de inschrijving, dat Pink Lady® Europe hem of haar per post en/of e-mail (als het lid toestemming heeft gegeven voor de e-mail) informeert over de voordelen van de club, het merk en zijn producten.
Een lid kan maximaal één lidmaatschap op zijn of haar naam bezitten. In geval van een dubbel lidmaatschap, wordt de oudste account gehandhaafd en de punten van de tweede account overgeboekt naar de eerste.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en voorbehouden aan particulieren voor hun eigen niet-professionele gebruik. Het lidmaatschap kan op geen enkele wijze worden afgestaan of overgedragen aan een derde, noch tegen betaling, noch gratis. Het lidmaatschap van de Pink Lady® Club is voor onbetaalde duur. Elke wijziging van het postadres moet worden gemeld aan Pink Lady® Europe op www.pinkladyeurope.com, in de rubriek “Club/Webwinkel – Persoonlijke gegevens bekijken/wijzigen”. Elke wijziging van het e-mailadres moet worden gemeld aan Pink Lady® Europe via de rubriek “Contact” van de website. Het lid staat garant voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij of zij aan ons doorgeeft. Als de persoonsgegevens niet worden geactualiseerd, kan Pink Lady® Europe niet garanderen dat het lid naar behoren gebruik kan maken van de voordelen.

Het lid verplicht zich om de gebruiksvoorwaarden van de Pink Lady® Club in acht te nemen. Pink Lady® Europe behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de Pink Lady® Club en zijn gebruiksvoorwaarden of voordelen te wijzigen of te beëindigen. De nieuwe voorwaarden worden aan het lid bekendgemaakt via enigerlei geschikt middel en zijn onmiddellijk van toepassing. Pink Lady® Europe behoudt zich ook het recht voor om de regels voor de toekenning en het gebruik van de Pink-punten te wijzigen en specifieke toekenningen in te voeren in verband met promotie- of marketingacties.
Elke wijziging van deze gebruiksvoorwaarden wordt aan de leden van de Pink Lady® Club beschikbaar gesteld op www.pinkladyeurope.com.
Een lid kan in geen geval enigerlei genoegdoening vragen van Pink Lady® Europe wegens een door Pink Lady® besloten of door de wetgeving van de betreffende landen vereiste wijziging van de inhoud of aanbiedingen van de Pink Lady® Club of opheffing van de Pink Lady® Club.
Pink Lady® Europe behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment het lidmaatschap van de Pink Lady® Club te annuleren wegens een rechtvaardige reden, met name als het lid de gebruiksvoorwaarden van de Pink Lady® Club niet in acht neemt of het imago van Pink Lady® schaadt.

Pink Lady® Europe is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid voor alle directe of indirecte gevolgen van eventuele gebreken in het functioneren van het loyaliteitsprogramma van de Pink Lady® Club. In geval van gebreken in het functioneren, zal Pink Lady® Europe niettemin haar best doen om de voordelen van de reeds verkregen Pink-punten voor het lid te behouden.

Persoonsgegevens en privacybescherming:

In het kader van zijn lidmaatschap van de Pink Lady® Club en, in het algemeen, van zijn contacten met Pink Lady® Europe, kan het lid een aantal hem betreffende persoonsgegevens verstrekken.
Deze gegevens worden verwerkt door de vereniging Pink Lady® Europe, waarvan de contactgegevens bovenaan dit document zijn vermeld.
De wettelijke grondslag voor deze verwerking is:
De uitvoering van een overeenkomst inzake het beheer van het lidmaatschap van de Pink Lady® Club, in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Pink Lady® Club die de overeenkomst vormen tussen Pink Lady® en het lid.
Het legitieme belang en, indien van toepassing, de toestemming van het lid voor het verrijken en verbeteren van het klanten- of prospectbestand, het ontwikkelen van de Pink Lady® aanbiedingen en in het bijzonder gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van gebruiksanalyses, het organiseren van prijsvragen, het uitvoeren van statistisch onderzoek, analyses en bereikmetingen, en het verstrekken van informatie aan het lid, met name door het verzenden van de Pink Lady® nieuwsbrief. De naleving van een wettelijke verplichting ter bestrijding van fraude en witwassen van geld en archiveringsverplichtingen.

Deze verwerking heeft als doel het lid een optimaal gebruik te bieden van de voordelen van de Pink Lady® Club en Pink Lady® in staat te stellen om de aanbiedingen aan te passen en het lid te informeren, met name over aanbiedingen.
Voor de verwerking van de bestellingen door HighcoData is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen, zoals het postadres.
Voor de verwerking van berichten van consumenten door BePhone is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen die noodzakelijk zijn voor de behandeling.

De verzamelde gegevens zijn:
Identiteitsgegevens (naam, voornaam, geslacht) Contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer), Verbindingsgegevens (IP-adres, datum en tijdstip van de inschrijving en van de laatste verbinding), Authenticatiegegevens (versleuteld wachtwoord), Gegevens met betrekking tot het gebruik van Pink-punten en het functioneren van de Pink Lady® account van het lid (IP-adres, datum en tijdstip van de invoer van elke unieke code, gegevens inzake bestellingen, aantal huidige, actieve of verlopen Pink-punten, gegevens over het beheer van de account van het lid met name in geval van blokkering, gegevens inzake de interesses (hobby) of de gezinssituatie (aantal en leeftijd van de kinderen) teneinde in deze context aanbiedingen voor te stellen).

Pink Lady® Europe bewaart deze gegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarom worden de gegevens gedurende de volgende perioden bewaard: Voor de gegevens die nodig zijn voor het beheer van het lidmaatschap van de Pink Lady® Club voor het lid: de duur van het lidmaatschap van de Pink Lady® Club. En verder: Gedurende 3 jaar na het einde van het lidmaatschap van de Pink Lady® Club voor marketingdoeleinden. Gedurende 5 jaar als bewijs van een overeenkomst in de zin van het Franse burgerlijk wetboek. Gedurende de termijn die in de geldende bepalingen is voorzien voor gegevens die opm grond van een wettelijke verplichting worden bewaard.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk, binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden, voor (I) de interne teams van Pink Lady® die belast zijn met het beheer en de administratie van de Pink Lady® Club en (II) de serviceproviders die door Pink Lady® zijn gemachtigd om bij te dragen aan het beheer en de administratie van de Pink Lady® Club en in het bijzonder door Pink Lady® gemachtigde reclamebureaus, webmasters en hostingproviders, evenals de serviceproviders die belast zijn met het centraliseren van bestellingen en verzendingen en het beantwoorden van vragen of verzoeken van leden.
De verplicht te verstrekken persoonsgegevens zijn als zodanig op de formulieren vermeld. Het verplichte karakter van de gegevens vloeit voort uit de noodzaak om de Pink Lady® Club te laten functioneren en om de Pink Lady® aanbiedingen en de voordelen van de Pink Lady® Club zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften van de leden. Zonder deze gegevens van het lid kan Pink Lady® het lidmaatschap van de Pink Lady® Club niet registreren.

Het lid heeft te allen tijde het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen hun gebruik, het recht om de verwerking te beperken, het recht op dataportabiliteit en het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit louter op basis van automatisch verwerkte gegevens (met inbegrip van profilering). Het lid heeft ook het recht om de gegeven toestemmingen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Ten slotte heeft het lid het recht om instructies te geven inzake het lot van zijn gegevens na zijn overlijden. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u een brief of e-mail sturen naar het volgende adres: Pink Lady® Europe, 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrijk; contact@pinkladyeurope.com, met identiteitsbewijs. Als het lid niet tevreden is over de behandeling van zijn rechten, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de Franse toezichthouder Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Geschillen

Elk bezwaar of geschil betreffende de Pink Lady® Club, de Pink-punten en in het algemeen deze algemene voorwaarden, moeten door het lid schriftelijk worden geformuleerd en worden verzonden aan het in artikel 1 genoemde adres van Pink Lady®. Pink Lady® zal zijn best doen zo spoedig mogelijk antwoord te geven. Elk bezwaar dat meer dan twee maanden na het optreden van het betreffende evenement wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk onderhevig aan de Franse wetgeving. Elk geschil in verband met hun geldigheid, interpretatie, uitvoering of gevolgen, alsmede hun beëindiging vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank van Avignon.