This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Wedstrijdsreglement

ARTIKEL 1 – Organiserende vennootschap

De PINK  LADY® EUROPE ASSOCIATION, een vennootschap die bij het RCS is ingeschreven onder nummer 421 352 550 00048, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 145 avenue de Fontvert, 84130 LE PONTET (hierna het “organiserende bedrijf“), organiseert een wedstrijd (hierna de “wedstrijd“). Voor de wedstrijd is geen aankoop vereist.

ARTIKEL 2 – Duur van het spel

De totale spelperiode wordt georganiseerd van 08/04/2023 om 0.00 uur tot 31/07/2023

De Spelperiode eindigt op 31/07/2023 om 23:59 (lokale tijd).

Na deze datum is deelname aan het spel uitgesloten. Met het oog op de controle van de naleving van de termijn wordt de datum van ontvangst van de gegevens, die elektronisch wordt geregistreerd op de servers van het organiserende bedrijf, als authentiek beschouwd.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden voor deelname

Deze Wedstrijd staat open voor iedere persoon die meerderjarig is en woonachtig in de hieronder vermelde landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Portugal.

Met uitzondering van het personeel van het organiserende bedrijf, alsmede de leden van de bedrijven die aan de organisatie ervan hebben deelgenomen en hun respectieve familieleden (echtgenoten, samenwonenden, kinderen, ouders, broers, zussen).

Deelname aan het spel is afhankelijk van registratie op de site www.pinkmylife.com

(hierna de “site”).

Afgezien van de verbindingskosten die van toepassing zijn naar gelang van de door de deelnemer gekozen transmissiemethode (mobiele telefoon, internet), is de deelname aan het spel gratis. Het brengt geen verdere kosten mee.

Om aan het spel deel te nemen, moeten de deelnemers:

Inzendingen of inschrijvingen die onvolledig zijn, die niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden van dit reglement, die vervalst zijn, die niet gevalideerd zijn, die na de uiterste datum of in een andere dan de hierboven vermelde vorm zijn ingezonden of die onjuiste of valse informatie bevatten, zullen niet in aanmerking worden genomen en zullen als nietig worden beschouwd.

In geval van een vordering is het aan de deelnemers om te bewijzen dat zij zich in overeenstemming met deze regels hebben gedragen. De deelnemers machtigen het organiserende bedrijf om alle noodzakelijke controles van hun identiteit of woonplaats uit te voeren.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om deelnemers om zwaarwegende redenen van het spel uit te sluiten en de toegekende prijzen terug te vorderen, met name in geval van gerechtvaardigde verdenking van onjuiste informatie, manipulatie of niet-naleving van dit reglement of enig ander ongeoorloofd gedrag van de deelnemer waardoor het imago van het organiserende bedrijf op ongepaste wijze kan worden geschaad. In dit geval blijft de prijs eigendom van de organiserende onderneming, die er vrij over kan beschikken en met name een andere winnaar kan aanwijzen.

ARTIKEL 4 – Voorwaarden en bepalingen, aanwijzing van de winnaar, verloop van de wedstrijd

De loting wordt verricht door het organiserende bedrijf en wijst 14 350 winnaars aan uit alle deelnemers. Zij vindt uiterlijk plaats op 31/07/2023.

De winnaars worden binnen 30 dagen na de datum van de trekking per e-mail op het bij hun inschrijving opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld van de gewonnen prijzen.

Prijzen die beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt, worden binnen 30 dagen nadat van de voorraad op is verzonden. Winnaars ontvangen een e-mail met de mededeling dat de prijs is verzonden.

Het organiserende bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de prijzen toe te kennen in geval van onjuiste of onvolledige gegevens of in geval van het niet meedelen van een wijziging van de gegevens. Indien het onmogelijk is om de aankondiging van de gewonnen prijs of de prijs binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de gewonnen prijs te verzenden, is het organiserende bedrijf niet verplicht om verder onderzoek te verrichten.

De winnaars zullen in contact worden gebracht met de partner in het kader van de toekenning van hun prijs. Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de winnaar mee te delen aan de partner die belast is met de organisatie, zodat deze contact kan opnemen met de winnaar om de prijs uit te reiken.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor een winnaar te diskwalificeren indien deze zich naar het oordeel van het bedrijf niet heeft gehouden aan de instructies voor deelname aan de bijdragen van de club om zijn of haar hartpunten te behalen. Onder niet-naleving van de richtlijnen wordt verstaan plagiaat, kopiëring, valse creatie of creatie die niet overeenstemt met wat wordt verwacht.

ARTIKEL 5 – Te winnen prijzen

PRIJZEN TOEGEKEND DOOR LOTING

Bij de loting zullen winnaars worden aangewezen die, naar gelang van het betrokken land, de volgende prijzen zullen winnen:

In Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Ierland, Nederland, België, Oostenrijk, Denemarken, Luxemburg, Noorwegen, Zweden, Portugal:

In Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, België, Noorwegen, Ierland:

70 appelbomen worden gesponsord als onderdeel van de Adopt a Tree-operatie.

In Frankrijk:

In Italië:

In Spanje:

In Duitsland:

In Ierland, Nederland en België:

In Ierland:

In Nederland:

In België:

In Oostenrijk, Denemarken, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en Portugal:

PRIJZEN BESCHIKBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

De prijzen “beschikbaar zolang de voorraad strekt” worden niet bepaald door een loting. Een voorraad wordt gedefinieerd aan het begin van de periode, en de gebruiker kan “hart” punten gebruiken om de prijs te verkrijgen, zolang de voorraad strekt.

In Frankrijk:

In Italië:

In Spanje:

In Duitsland:

In Ierland:

In Nederland:

In België:

In Oostenrijk:

In Denemarken:

In Luxemburg:

In Noorwegen:

In Zweden:

In Portugal:

De winnaar verbindt zich ertoe de prijs te aanvaarden zoals hij wordt aangeboden, zonder de mogelijkheid deze te ruilen, met name tegen contant geld, andere goederen of diensten van welke aard ook, noch de winst aan een derde over te dragen. Deze prijs kan evenmin het voorwerp uitmaken van een vordering onder bezwarende titel.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de prijzen niet kunnen worden toegekend omdat onjuiste of onvolledige contactgegevens zijn verstrekt, of omdat het bedrijf niet op de hoogte is gebracht van een wijziging van de contactgegevens, of meer in het algemeen indien zich een gebeurtenis voordoet waarover het organiserende bedrijf geen controle heeft.

Als na het samenstellen van het dossier van de winnaar blijkt dat er enige twijfel bestaat over de juistheid van de door de winnaar verstrekte contactgegevens, behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om alle documenten op te vragen die zijn naam, adres en e-mailadres bewijzen. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs niet toegekend.

Indien de winnaar zijn prijs om welke reden dan ook niet kan gebruiken, blijft de prijs eigendom van het organiserende bedrijf en kan deze niet aan een andere deelnemer worden toegekend.

In geen geval kunnen de prijzen worden teruggenomen, tegen hun waarde in geld of tegen een andere prijs worden geruild of aan derden worden overgedragen. De winnaars mogen de gewonnen prijzen op geen enkele manier betwisten. De winnaars verbinden zich ertoe de aansprakelijkheid van het organiserende bedrijf met betrekking tot de prijzen niet in vraag te stellen.

In geval van overmacht of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om de prijzen te vervangen door prijzen van dezelfde waarde. Zij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die zich voordoen tijdens het gebruik van de prijs. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een winnaar zijn prijs niet kan gebruiken.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, met name bij zijn leveranciers of als gevolg van onvoorziene omstandigheden, de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs van gelijke waarde. De winnaar zal van elke wijziging op de hoogte worden gehouden.

ARTIKEL 6 – Stoppen of onderbreken van het spel

Het organiserende bedrijf kan het spel op elk moment stopzetten, verlengen of uitstellen als blijkt of als er een ernstig vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, in welke vorm dan ook (implementatie van een geautomatiseerd antwoordsysteem, ongewoon hoog percentage winsten…), met name per computer of telefoon in het kader van deelname aan het spel, en in het bijzonder in geval van mededeling van onjuiste informatie. Hetzelfde geldt indien het goede administratieve en/of technische verloop van het spel wordt verstoord door een virus, een computer- of telefoonfout, een ongeoorloofde menselijke tussenkomst of enige andere oorzaak waarover het organiserende bedrijf geen controle heeft. In dit geval behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor de prijs niet toe te kennen.

In geval van stopzetting of onderbreking van het spel kan geen beroep worden gedaan op het organiserende bedrijf. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om bij de bevoegde rechtbanken gerechtelijke stappen te ondernemen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de verstoringen.

ARTIKEL 7 – Beperking van aansprakelijkheid

Het organiserende bedrijf is volledig aansprakelijk in geval van opzettelijk of grof nalatig gedrag, evenals voor schade als gevolg van een aanslag op het leven, de fysieke integriteit of de gezondheid, ook als deze is veroorzaakt door zijn instellingen, werknemers en personeel.

Zij sluit elke andere aansprakelijkheid uit, behalve in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting). Een kardinale verplichting is elke in de overeenkomst opgenomen verplichting zonder welke het beoogde doel niet kan worden bereikt en waarvan de contractant rechtmatig mag verwachten dat zij wordt nagekomen. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische voorzienbare schade.

Het organiserende bedrijf is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, met name tijdens de gegevensoverdracht, of voor andere technische storingen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn software en terminals te beschermen tegen virussen en andere technische aanvallen. Alle websites van het organiserende bedrijf worden door uitgebreide technische maatregelen beschermd tegen technische aanvallen en het binnendringen en verspreiden van virussen door derden.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die zich zouden kunnen voordoen tijdens het genot van de prijs. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid voor een winnaar om zijn/haar prijs te gebruiken.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om, zonder aansprakelijk te worden gesteld, hetgeen de deelnemers aanvaarden, geen prijs toe te kennen aan een winnaar wiens publieke uitlatingen – in het bijzonder maar niet uitsluitend op sociale netwerken – in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden en in het bijzonder aanzetten tot het plegen van misdrijven of overtredingen, discriminatie, haat of geweld op grond van ras, godsdienst, geslacht of seksuele geaardheid, etnische afkomst of natie, apologie van het nazisme, ontkenning van het bestaan van misdaden tegen de menselijkheid, ondermijning van het gezag van justitie, smaad en belediging, schending van de persoonlijke levenssfeer, of daden die minderjarigen in gevaar brengen, alsmede alle opmerkingen over verboden voorwerpen en/of werken, berichten met een lasterlijk, grof, beledigend of gewelddadig karakter of die in strijd zijn met de geldende wetgeving, berichten over tabak, alcohol en drugs die de geldende wettelijke bepalingen niet eerbiedigen, berichten die aanzetten tot het gebruik van verboden middelen of tot zelfmoord, of elk gevaarlijk gedrag, berichten die inbreuk maken op de rechten van anderen en de veiligheid van personen en goederen in strijd met het privé-karakter van de correspondentie, met inbegrip van naaktscènes, of die een bericht bevatten dat direct of indirect de aandacht vestigt op welke mening dan ook, behorend tot welke stroming dan ook of tot welke religie dan ook, waarbij deze lijst niet uitputtend is. Meer in het algemeen behoudt het Organiserende bedrijf zich het recht voor, zonder dat zij ter zake aansprakelijk kan worden gesteld, hetgeen door de deelnemers wordt aanvaard, geen van de inschrijvingen aan het Organiserende bedrijf toe te kennen.

De deelnemers worden ervan in kennis gesteld dat indien het Organiserende bedrijf op enigerlei wijze op de hoogte wordt gesteld van dergelijke opmerkingen, zij vrijelijk de deelname van de persoon in kwestie kan schrappen en kan weigeren hem als winnaar aan te wijzen en hem de prijs toe te kennen (in dit geval blijft de prijs eigendom van de Organiserende bedrijf, die er vrijelijk over zal kunnen beschikken). In voorkomend geval draagt het organiserende bedrijf de betwiste inhoud over aan de administratieve of gerechtelijke autoriteiten.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, als gevolg van overmacht of een gebeurtenis waarop het geen invloed heeft, dit Spel wordt geannuleerd, verlengd, verkort, gewijzigd of uitgesteld.

Eventuele wijzigingen zullen vooraf met alle passende middelen worden bekendgemaakt. Aanvullingen en wijzigingen op de regels kunnen tijdens het Spel worden gepubliceerd. Zij worden beschouwd als bijlagen bij dit reglement.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen die het goede verloop van het Spel verhinderen of die het computersysteem van de Deelnemer beschadigen, noch voor de slechte bezorging van elektronische post door de operators.

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of software die op zijn/haar apparatuur (computer, mobiele telefoon, enz.) is opgeslagen, tegen elke aanval te beschermen.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade die wordt toegebracht aan een Deelnemer, aan zijn computer- en/of telefoonapparatuur en aan de gegevens die daarop zijn opgeslagen, noch voor de directe of indirecte gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien, met name voor zijn persoonlijke of beroepsactiviteit. De verbinding met de site van het spel en de deelname aan het spel vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de deelnemer, die verantwoordelijk is voor de bescherming van zijn eigen gegevens, software en computer- en telefoonapparatuur tegen elke aanval. Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van internet, van het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en van de risico’s van besmetting door eventuele virussen die op internet circuleren.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, diefstallen, beschadiging van de post of onleesbaarheid van de postzegels als gevolg van de postdiensten. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld en er kan geen beroep tegen haar worden aangetekend indien zich gebeurtenissen voordoen die de kenmerken van overmacht vertonen (stakingen, slechte weersomstandigheden, enz.) waardoor de deelnemers geheel of gedeeltelijk van de mogelijkheid worden beroofd om aan het spel deel te nemen en/of de winnaars van hun prijzen kunnen profiteren.

Het Organiserende Bedrijf kan de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren of opschorten indien blijkt dat er sprake is van fraude, in welke vorm dan ook (toepassing van een geautomatiseerd antwoordsysteem, ongewoon hoge winsten, enz. In een dergelijk geval behoudt zij zich het recht voor om de prijs niet aan de fraudeurs toe te kennen en/of de daders van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te vervolgen.

Het organiserende bedrijf en haar partners kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die zich zouden kunnen voordoen bij het gebruik van de prijzen door de begunstigden of hun genodigden nadat de winnaars deze in ontvangst hebben genomen.

In ieder geval behoudt het Organiserende Bedrijf zich het recht voor om de Wedstrijd te onderbreken indien het goede administratieve en/of technische verloop van de Wedstrijd wordt verstoord door een virus, een computer- of telefoonfout, een ongeoorloofde menselijke tussenkomst of enige andere oorzaak die buiten de macht van het Organiserende Bedrijf ligt.

ARTIKEL 8 – Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van zijn deelname aan dit Spel, en in het algemeen tijdens de communicatie met het Organiserende Bedrijf, is de deelnemer verplicht een aantal hem betreffende persoonsgegevens te verstrekken.

Deze persoonsgegevens, en met name de nominatieve gegevens die door de deelnemers worden verstrekt, worden door het organiserende bedrijf geautomatiseerd verwerkt.

De persoonsgegevens zullen door het organiserende bedrijf worden gebruikt om het goede verloop van het spel te waarborgen. De gegevens van de winnaars kunnen op de website van het organiserende bedrijf worden gepubliceerd met de naam van de winnaar afgekort. Het is ook nodig om de gegevens van de winnaars door te geven aan de partners die de prijzen organiseren of overmaken, de postdiensten of de pakketdiensten). De persoonsgegevens die moeten worden verstrekt, worden als zodanig op de formulieren aangegeven. Het verplichte karakter van de gegevens vloeit voort uit de noodzaak contact op te nemen met de winnende deelnemers en hun de prijs toe te zenden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor de deelname aan het spel en voor de toekenning van de prijs. Bijgevolg worden personen die gebruik maken van hun recht om hun gegevens te wissen vóór het einde van het spel en de toekenning van de prijs, geacht te hebben afgezien van hun deelname en de prijs, indien van toepassing.

Indien de deelnemer zich ook heeft ingeschreven om de Pink Lady® nieuwsbrief te ontvangen, zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemers door het organiserende bedrijf of bedrijven die ermee verbonden zijn, worden gebruikt om het laatste nieuws van de Pink My Life club en de goede aanbiedingen van het merk te sturen. Toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken bij het organiserende bedrijf. De deelnemer kan aan dit spel blijven deelnemen, zelfs nadat hij zijn toestemming heeft ingetrokken.

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan bedrijven die geen band hebben met het organiserende bedrijf buiten de bepalingen van dit contract.

ARTIKEL 9 – Rechtsgrondslag, verzamelde gegevens, bewaartermijn, rechten van de deelnemer

Deze gegevens worden door het organiserende bedrijf slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden.

De deelnemer heeft het recht zijn persoonsgegevens te allen tijde in te zien, deze te laten corrigeren of wissen en deze in te trekken. De deelnemer heeft ook het recht om de verwerking te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, alsmede het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. De deelnemer heeft ook het recht zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De deelnemer heeft het recht instructies op te stellen over wat er na zijn overlijden met zijn gegevens moet gebeuren. Om dit recht uit te oefenen, moet schriftelijk contact worden opgenomen met het organiserende bedrijf. Indien het lid niet tevreden is met deze uitwisselingen, heeft hij/zij het recht een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés Civiles (CNIL).

Als onderdeel van hun deelname aan het Pink Lady® spel en, in het algemeen, van hun omgang met Pink Lady® Europe, zijn deelnemers verplicht een aantal persoonlijke gegevens over zichzelf te verstrekken.

Deze gegevens worden verwerkt door de vereniging Pink Lady® Europe, waarvan de contactgegevens bovenaan dit document staan vermeld.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is:

De uitvoering van een contract voor het beheer van de deelname van de deelnemer aan het Pink Lady®-spel.

Het rechtmatige belang en, in voorkomend geval, de toestemming van de deelnemer voor de verrijking en de verbetering van het klanten-/prospectgegevensbestand, de ontwikkeling van Pink Lady®-aanbiedingen en met name de verstrekking van gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van de analyse van het gebruik, de organisatie van wedstrijden, de uitvoering van statistische studies, analyses en publieksmetingen, en de verstrekking van informatie aan de leden, met name door toezending van de Pink Lady®-nieuwsbrief.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot bestrijding van fraude en witwassen van geld en om te voldoen aan archiveringsverplichtingen.

DOEL:

Het doel van deze verwerking is om de deelnemer een optimaal gebruik van de voordelen van de wedstrijd te garanderen en om Pink Lady® in staat te stellen haar aanbiedingen aan te passen en de deelnemer te informeren.

VERZAMELDE GEGEVENS:

De verzamelde gegevens zijn:

De duur van de verwerking van persoonsgegevens is:

Voor gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Contract:

voor de duur van de uitvoering van het Contract, na:

Deze gegevens zullen door Pink Lady® Europe alleen bewaard worden zolang dat nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. De gegevens worden derhalve gedurende de volgende perioden bewaard:

Voor gegevens die nodig zijn om het Pink Lady® Club-lidmaatschap van het lid te beheren: de duur van het Pink Lady® Club-lidmaatschap.

Buiten dat:

Alleen de volgende personen hebben toegang tot deze gegevens, binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden: (i) de interne teams van Pink Lady® die belast zijn met het beheer en de administratie van de Pink Lady® Club en (ii) dienstverleners die in opdracht van Pink Lady® helpen bij het beheer en de administratie van de Pink Lady® Club, en in het bijzonder communicatiebureaus, webmasters en hosts die in opdracht van Pink Lady® werken, evenals dienstverleners die belast zijn met het centraliseren van bestellingen en verzendingen en met het beantwoorden van vragen of verzoeken van leden.

De persoonsgegevens die moeten worden verstrekt, worden als zodanig op de formulieren aangegeven. Het verplichte karakter van de gegevens vloeit voort uit de noodzaak om contact op te kunnen nemen met winnende deelnemers, om hun prijzen te kunnen overhandigen, om de Pink Lady® Club te kunnen exploiteren en om de Pink Lady®-aanbiedingen en de voordelen van de Pink Lady® Club aan te passen aan de behoeften van de leden. Zonder deze gegevens kan Pink Lady® het lidmaatschap van het lid van de Pink Lady® Club niet registreren.

De leden hebben te allen tijde recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en verzet tegen hun persoonsgegevens, alsook het recht op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit (met inbegrip van profilering). Het lid heeft tevens het recht om de toestemming die hij/zij heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Tenslotte heeft het lid het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van zijn gegevens na zijn overlijden. Om dit recht uit te oefenen, moeten zij een brief of e-mail sturen naar het volgende adres Pink Lady® Europe, 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrijk; customerservice@pinkladyeurope.com, met bewijs van identiteit. Indien het lid niet tevreden is met deze uitwisselingen, heeft hij/zij het recht een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Artikel 10: Industriële en intellectuele eigendom

Elke gehele of gedeeltelijke ongeoorloofde reproductie van deze merken, logo’s en tekens vormt een inbreuk die met strafrechtelijke sancties kan worden bestraft.

Alle merken, logo’s, teksten, beelden, video’s en andere onderscheidende tekens die op de site worden weergegeven, evenals op de sites waartoe hij toegang geeft via hyperlinks, zijn het exclusieve eigendom van hun houders en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van het Wetboek van intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Ongeoorloofde reproductie ervan vormt een inbreuk die strafrechtelijk kan worden bestraft.

Deelname aan dit spel impliceert de volledige aanvaarding van deze regels door de deelnemers.

Artikel 11: Bewijsovereenkomst

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de deelnemer en de “Organisator” gelden de computersystemen en -bestanden van de “Organisator” als enig bewijs.

De geautomatiseerde registers die in de computersystemen van “De organisator” worden bijgehouden, onder redelijke voorwaarden van veiligheid en betrouwbaarheid, worden beschouwd als bewijs van de betrekkingen en communicaties tussen het Organiserende Bedrijf en de deelnemer.

Bijgevolg wordt overeengekomen dat, behoudens kennelijke fouten, “De organisator” met name voor het bewijs van een handeling, feit of nalatigheid, gebruik kan maken van de programma’s, gegevens, bestanden, opnames, bewerkingen en andere elementen (zoals controlerapporten of andere verklaringen) van geautomatiseerde of elektronische aard of opmaak die direct of indirect door “De organisator”, met name in zijn computersystemen, worden opgesteld, ontvangen of opgeslagen.

De aldus in aanmerking genomen elementen vormen het bewijs en indien zij door “De organisator” in een geschil of andere procedure als bewijsmiddel worden overgelegd, zullen zij op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou zijn opgesteld, ontvangen of bewaard, tussen partijen toelaatbaar, geldig en tegenstelbaar zijn.

Alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van de aan een deelnemer toegekende identificatiecode, na inschrijving, worden onherroepelijk geacht te zijn verricht onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Artikel 12 – Overige bepalingen

Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit reglement zonder beroep te beslechten, met dien verstande dat geen enkel geschil zal worden toegelaten, met name over de spelvoorwaarden, de resultaten, de winst of de ontvangst daarvan, één maand na het einde van het spel. Behoudens kennelijke fouten wordt overeengekomen dat de informatie die uit de spelsystemen van “De Organisator” voortvloeit bewijskracht heeft bij elk geschil over de verbindingselementen en de computerverwerking van deze informatie met betrekking tot het spel.

De Organisator behoudt zich het recht voor om, zonder enige aansprakelijkheid, het Spel, de spelregels en de prijzen in te korten, uit te stellen, te wijzigen, uit te breiden of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen.

Elke wijziging van dit reglement zal worden beschouwd als een wijziging van dit reglement en zal op dezelfde wijze toegankelijk zijn op de Site.

In dergelijke gevallen kunnen de deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op geïndividualiseerde informatie, noch op schadevergoeding.

De spelregels zijn gedeponeerd bij SAS EXADEX (DURROUX-LANÇON-SCHUYTEN-GEORGET-MATHIEU), houder van een gerechtsdeurwaarderskantoor te MONTPELLIER, 161 rue Yves Montand, Parc 2000. Het reglement kan worden geraadpleegd op de volgende website: www.pinkmylife.com en kan op schriftelijk verzoek kosteloos aan het adres van de deelnemer worden toegezonden.

Versie: April 2023