This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Generelle brukervilkår

Pink Lady®-klubben er en kundeklubb opprettet av Pink Lady® Europe, en forening med hovedkontor i 145 avenue de Fonvert, 84130 Le Pontet, FRANKRIKE, e-post: contact@pinkladyeurope.com.
SIRET: 421 352 550 000 22, MVA nr.: FR 2842 13 52 550.

Medlemskap i Pink Lady®-klubben tilbys i følgende 12 land: Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike, tilgjengelige på www.pinkladyeurope.com.

Medlemskapet i Pink Lady®-klubben innebærer en ubetinget aksept av alle disse bruksvilkårene, som medlemmet forøvrig bekrefter å ha blitt informert om.

Bli medlem av Pink Lady®-klubben:

For å bli medlem av Pink Lady®-klubben må nettbrukeren gå inn på nettstedet www.pinkladyeurope.com. Han/hun må der registrere seg i Pink Lady®-klubben ved å fylle ut nettskjemaet. Her må vedkommende oppgi postadresse, e-postadresse og velge et personlig passord, samt andre opplysninger, for å opprette en konto.

Ved de følgende påloggingene vil identifiseringen skje via e-postadressen og passordet. Medlemmets passord er strengt personlig og konfidensielt. Oppbevaring og bruk av passordet er helt og holdent medlemmets ansvar. Enhver handling utført via denne e-postadressen og passordet vil antas å være utført av medlemmet selv. Pink Lady® Europe er følgelig fritatt for ethvert ansvar i tilfelle uautorisert bruk av et medlems Pink Lady®-konto.

Kun nettbrukere som registrerer seg i Pink Lady®-klubben kan få Pink-poeng. Medlemskapet i Pink Lady®-klubben er åpent for enhver fysisk person over 18 år, bosatt i et av de 12 landene som dekkes av nettstedet www.pinkladyeurope.com, og som har rettslig handleevne og kan forplikte seg på gyldig vis når det gjelder disse bruksvilkårene. Medlemskapet er forbeholdt privatpersoner, til eget bruk. Medlemskapet er gratis. Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til å nekte enhver person som ikke oppfyller vilkårene, medlemskap i Pink Lady®-klubben. Medlemmet kan når som helst melde seg ut via rubrikken “Se/endre mine personlige data” i klubbområdet.

Pink Lady®-klubbens fordeler:

Med medlemskapet i Pink Lady®-klubben kan medlemmet:

Slik fungerer Pink-poengene:

Hvordan man får Pink-poeng:

Hvordan får man så flere Pinks? Medlemmet kan:

Spare på engangskodene når han/hun kjøper Pink Lady®-epler i løsvekt, eller kurver med Pink Lady®- og/eller PinKids®-epler. Engangskodene befinner seg på baksiden av klistremerkene som sitter på hvert enkelt eple i løsvekt, og på kurvene med Pink Lady®- og PinKids®-epler.

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at Pink Lady®-eplene, det være seg i løsvekt eller kurver, ikke systematisk har engangskoder. Medlemmet er hermed gjort uttrykkelig oppmerksom på at et kjøp av Pink Lady®-epler ikke nødvendigvis gir rett til engangskoder som gir medlemmet Pinks, og at tildelingen av engangskoder ved kjøp av Pink Lady®-epler kan være litt tilfeldig.

For å validere engangskodene må medlemmet gå inn i Pink Lady®-klubbrubrikken: “Taste inn engangskodene mine”, og fylle ut skjemaet som presenteres for å gjøre kjøpet gyldig. Dersom koden er gyldig, vil deltakelsen godkjennes, og vedkommendes konto krediteres med 6 Pinks for hver kurv som er kjøpt, og 1 Pink for hvert eple i løsvekt. Medlemmet kan taste inn så mange gyldige koder som han/hun er i besittelse av, med følgende begrensninger: 4 inntastede koder per dag og 10 koder per uke for kjøp av kurver, og 15 inntastede koder per dag og 25 per uke for kjøp i løsvekt. Dersom den ukentlige grensen overskrides, vil medlemmet motta en e-post som informerer vedkommende om at inntastingen av engangskoder er midlertidig blokkert. Inntastingen av engangskoder kan kun frigjøres dersom medlemmet presenterer kjøpsbevisene som svarer til de sist inntastede kodene. Medlemmet gjøres forøvrig oppmerksom på at engangskodene har en begrenset varighet.

Engangskodene på baksiden av etikettene har nemlig en utløpsdato. Denne datoen står oppgitt på etikettene på følgende måte: mm/åååå. Dersom engangskodene ikke valideres av medlemmet på dennes Pink-konto før utløpsdatoen, vil de derfor gå tapt for godt. Det er svært viktig at medlemmet tar vare på den originale kassalappen for å kunne bevise kjøpet, i 6 måneder etter kjøpsdatoen. Pink Lady® forbeholder seg retten i denne tidsperioden til når som helst å be om å få tilsendt originalen av kjøpsbeviset, og til å slette de Pinksene som er kreditert på grunnlag av engangskodene dersom kjøpsbeviset skulle vise seg å være ugyldig, eller ikke tilsendes. Pink Lady® forbeholder seg for øvrig muligheten til å stenge en konto for godt dersom medlemmet ikke er i stand til å sende inn de forespurte kjøpsbevisene. All uredelig bruk av engangskodene kan medføre rettsforfølgning. I den henseende forbeholder Pink Lady® seg muligheten til når som helst å blokkere inntastingen av engangskodene midlertidig, så snart det foreligger mistanke om ulovlig eller unormal bruk av engangskodene. Vi gjør til slutt uttrykkelig oppmerksom på at det er strengt forbudt for ansatte hos Pink Lady® Europe og hos Pink Lady® Europes samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører, og spesielt for personer som i sitt arbeid håndterer Pink Lady®-epler eller -kurver påsatt klistremerkene med engangskoder (f.eks. ved pakkestasjonene), samt for disses familiemedlemmer, å taste inn engangskoder i Pink Lady®-klubben.

Verve et nytt medlem, gir 5 Pinks per vervede medlem dersom vedkommende oppfyller følgende betingelser: Den vervede personen må registrere seg i Pink Lady®-klubben (se avsnitt 1, “Bli medlem av Pink Lady®-klubben”) og oppgi ververens kode, mottatt via e-post, når han/hun registrerer seg. Vervingen vil først anses som gyldig når det vervede medlemmet har fått godkjent en engangskode for kjøpet av en kurv med Pink Lady®- eller PinKids®-epler. Ververen vil da motta sine 5 Pinks. Vervingen er begrenset til 10 vervede personer per medlemskonto.

Opprettelsen av fiktive kontoer kan medføre rettsforfølgning.

Delta i diverse events organisert på forskjellig tider av året, og vinne Pinks gjennom å utføre forskjellige handlinger (konkurranser med vinnende øyeblikk, gratis Pinks kreditert under event-perioden, m.m.).

Sjekke Pink-poengstatusen:

Pink Lady®-klubbmedlemmet kan til enhver tid sjekke Pink-poengsaldoen sin på nettstedet www.pinkladyeurope.com, i rubrikken Klubben/Butikken, Mine Pinks (når han/hun er pålogget). Pink-poengene kan kun brukes av innehaveren av medlemskontoen. Poengene er og forblir i alle tilfeller eiendommen til Pink Lady®, som gir medlemmene sine retten til å bruke poengene som de har ervervet etter reglene beskrevet i avsnitt 3.1.

Bruk av Pink-poengene:

Medlemmet i Pink Lady®-klubben kan samle Pink-poeng for å bytte dem inn mot premier fra nettbutikken i “Butikken/Katalogen” i klubbområdet forbeholdt medlemmene. Medlemmet kan velge premien sin blant utvalget som tilbys av Pink Lady® i katalogen, så langt varebeholdningen rekker. Når vedkommende har plukket ut en valgfri premie, kan han/hun legge den i kurven dersom vedkommende har et tilstrekkelig antall Pinks, og bekrefte bestillingen samt leveringsadressen for å motta premien. Kontoen trekkes automatisk for tilsvarende antall Pinks, og medlemmet vil motta en e-post som bekrefter bestillingen, samt leveringstid for premien. Pink Lady® forbeholder seg retten til når som helst å annulere en bestilling som ikke kan innfris pga. manglende varebeholdning.

Pink-poengenes utløpsdato:

Dersom et medlem ikke har ervervet noen Pink-poeng i løpet av 12 sammenhengende måneder, vil kontoen nullstilles. Hver gang nye Pink-poeng krediteres kontoen vil 12-månedersfristen begynne å løpe på nytt. Poeng ervervet på uredelig vis vil annuleres uten videre erstatning, formaliteter eller vederlag.
For å få vite datoen for når de siste Pink-poengene ble kreditert, kan medlemmet sende en e-post til Pink Lady® Europe via rubrikken “Kontakt” på nettstedet. Pink-poengene som medlemmet har opparbeidet seg har ingen markedsverdi. De kan ikke veksles inn mot penger, og kan ikke under noen omstendighet overføres, selges videre, arves, megles eller byttes bort til noen andre, eller kumuleres på en annen konto – verken mot betaling eller gratis, og selv om denne personen allerede er medlem av Pink Lady®-klubben. Salg, kjøp, donasjon, megling, overføring, byttehandel eller bytte av Pink-poengene er strengt forbudt, uansett vederlag.

Nærmere regler for Pink Lady®-klubben:

Pink Lady® Europe-teamet forbeholder seg retten til å be medlemmet dokumentere sin identitet. Hvis ikke kan medlemmet nektes visse fordeler i Pink Lady®-klubben. Medlemmet godtar, ved å gi oss sin kontaktinformasjon ved registeringen, at Pink Lady® Europe underretter ham/henne, via vanlig post og/eller e-post (dersom medlemmet har gitt sitt samtykke til e-post), om hans/hennes fordeler knyttet til kundeklubben, merket eller produktene. Et medlem kan bare ha ett medlemskap i sitt navn, og det kan bare være ett medlemskap per hjem. Ved dobbelt medlemskap vil kun den eldste kontoen opprettholdes, og poengene fra den nye kontoen overføres denne.

Medlemskapet er strengt personlig og forbeholdt privatpersoner til eget, ikke profesjonelt, bruk. Medlemskapet kan ikke overlates eller overføres til en tredjepart på noen som helst måte, verken mot betaling eller gratis. Medlemskapet i Pink Lady®-klubben er på ubestemt tid. Enhver endring av postadresse må meldes til Pink Lady® Europe på: www.pinkladyeurope.com, i rubrikken “Klubben/Butikken – Se/endre mine personlige data”. Enhver endring av e-postadresse må meldes til Pink Lady® Europe via rubrikken “Kontakt” på nettstedet. Medlemmet innestår for opplysningene han/hun gir oss, og garanterer for at disse er riktige og fullstendige. Ved manglende oppdatering av personopplysningene vil ikke Pink Lady® Europe lenger kunne garantere medlemmet en problemfri bruk av fordelene sine.

Medlemmet forplikter seg til å overholde bruksvilkårene for Pink Lady®-klubben. Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til når som helst å endre eller oppheve Pink Lady®-klubben, samt bruksvilkårene eller fordelene i denne. De nye vilkårene vil meddeles medlemmet på best egnet måte, og vil gjelde umiddelbart. Pink Lady® Europe forbeholder seg også retten til å endre skalaen for ervervelse og bruk av Pink-poengene, og til å opprette spesifikke skalaer i forbindelse med salgs- eller markedsføringstiltak. Enhver endring av disse bruksvilkårene vil gjøres tilgjengelige for Pink Lady®-klubbens medlemmer på www.pinkladyeurope.com. Et medlem kan ikke under noen omstendighet stille noe som helst krav til Pink Lady® Europe som følge av endringer i innholdet i eller i tilbudene i Pink Lady®-klubben, eller ved opphør av Pink Lady®-klubben, enten det er bestemt av Pink Lady® Europe, eller pålagt av lovverket i de aktuelle landene. Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til når som helst å avbryte eller oppheve et medlems Pink Lady®-klubbmedlemskap av berettigede grunner, spesielt dersom vedkommende ikke overholder bruksvilkårene for Pink Lady®-klubben, eller skader Pink Lady®’s omdømme.

Pink Lady® Europe er fritatt for ethvert ansvar for direkte eller indirekte konsekvenser av en eventuell funksjonssvikt i Pink Lady®-klubbens lojalitetsprogram. Ved funksjonssvikt vil imidlertid Pink Lady® Europe gjøre sitt ytterste for å sørge for at medlemmet beholder sine opptjente Pink-poeng.

Personopplysninger, databeskyttelse og personvern:

I forbindelse med medlemskapet sitt i Pink Lady®-klubben, og i utvekslingene med Pink Lady® Europe generelt sett, vil medlemmet oppgi en rekke personopplysninger. Disse dataene vil behandles av foreningen Pink Lady® Europe, hvis kontaktopplysninger står oppgitt øverst på dette dokumentet.
Det rettslige behandlingsgrunnlaget er:
Å oppfylle en avtale når det gjelder administreringen av medlemmets medlemskap i Pink Lady®-klubben, i samsvar med de oppgitte, generelle bruksvilkårene for Pink Lady®-klubben, som utgjør avtalen mellom Pink Lady® og medlemmet.
Berettigede interesser, om aktuelt med medlemmets samtykke, når det gjelder å utvide og forbedre kundedatabasen, utarbeide Pink Lady®-tilbud, og spesielt skreddersydde tilbud basert på brukeranalyser, organisere konkurranser, gjennomføre statistiske undersøkelser, analyser og publikumsmålinger, og gi medlemmene informasjon, blant annet via Pink Lady®’s nyhetsbrev.
Å oppfylle en rettslig forpliktelse når det gjelder å bekjempe bedrageri og hvitvasking, samt rettslige forpliktelser til arkivering.

Formålene med behandlingen er å sikre medlemmene et optimalt utbytte av fordelene i Pink Lady®-klubben, samt gi Pink Lady® anledning til å tilpasse tilbudene sine og informere medlemmene, spesielt om tilbudene.
For behandling av bestillingene, utført av HighcoData, må det oppgis personlige opplysninger, som f.eks. postadresse.
Behandlingen av forbrukerklager, utført av BePhone, krever meddelelse av de dataene som er nødvendige for å kunne svare på henvendelsen.

Het doel van deze verwerking is om het lid een optimaal gebruik van de voordelen van Club Pink Lady® te garanderen, Pink Lady® in staat te stellen haar aanbiedingen aan te passen en het lid, in het bijzonder de aangeboden aanbiedingen, te informeren. De verwerking van bestellingen uitgevoerd door HighcoData vereist het delen van contactgegevens zoals het postadres. De verwerking van consumentenretouren door BePhone vereist het delen van gegevens die nodig zijn om de reactie te verwerken.

De innsamlede dataene er:
Identitetsdata (etternavn,fornavn, tittel) Kontaktdata (postadresse, e-postadresse, telefonnummer) Påloggingsdata (IP-adresse, dato og klokkeslett for påmeldingen, og for siste pålogging) Autentiseringsdata (kryptert passord) Data forbundet med medlemmets bruk av Pink-poengene og Pink Lady®-kontoens funksjonsmåte (IP-adresse, dato og klokkeslett for inntastingen av hver enkelt engangskode, data angående bestillingene, antallet Pink-poeng til dags dato, aktive eller foreldede, medlemskontoens administrative data, spesielt i tilfelle av en blokkering, data angående medlemmets spesielle interesser (hobbyer) eller familie (antall barn og alder) med henblikk på å tilby medlemmet skreddersydde tilbud).

Pink Lady® Europe vil oppbevare dataene kun så lenge det er nødvendig for ovennevnte formål. Dataene vil derfor lagres med følgende varighet:
Data som er nødvendige for å administrere Pink Lady®-medlemmets klubbmedlemskap: Så lenge personen er medlem av Pink Lady®-klubben. Og utover dette: I 3 år etter at medlemskapet i Pink Lady®-klubben har opphørt med tanke på reklame. I 5 år som bevis for kontraktsforholdet iht. den franske sivilloven. Så lenge som fastsatt av gjeldende bestemmelser når det gjelder en rettslig forpliktet oppbevaring av data.

De eneste som har tilgang til disse dataene, innenfor rammene av den enkeltes fastsatte oppgaver, er (i) Pink Lady®’s interne team, som har som oppgave å styre og administrere Pink Lady®-klubben, og (ii) de tjenesteyterne Pink Lady® har gitt fullmakt til å hjelpe til med å styre og administrere klubben, og da spesielt kommunikasjonsbyråer, Webmastere og nettverter med fullmakt fra Pink Lady®, samt de tjenesteyterne som har som oppgave å sentralisere bestillingene og forsendelsene, og svare på spørsmål og henvendelser fra medlemmene.
De personlige opplysningene som er obligatoriske vil stå angitt på skjemaet. Enkelte data er obligatoriske for at det skal være mulig å drive Pink Lady®-klubben, og for å tilpasse Pink Lady®-tilbudene og Pink Lady®-klubbens fordeler best mulig etter det enkelte medlems behov. Uten disse dataene fra medlemmet vil Pink Lady® ikke kunne registrere medlemskapet i Pink Lady®-klubben.

Medlemmene har til enhver tid innsynsrett i, samt rett til å foreta rettelser av, slette eller motsette seg de personopplysningene som gjelder dem selv, samt rett til begrenset behandling, dataportabilitet og rett til ikke å være gjenstand for automatiserte, individuelle avgjørelser (inkludert profilering). Medlemmene har også til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykker som er gitt til behandling av personlige data. Medlemmene har til slutt retten til å bestemme hva som skal skje med dataene deres etter deres død. For å utøve denne retten, er det kun å sende et brev eller en e-post til følgende adresse: Pink Lady® Europe, 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrike; contact@pinkladyeurope.com, med et bevis på identitet. Dersom medlemmet ikke er tilfreds med utvekslingen, kan vedkommende sende inn klage til Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL – det franske datatilsynet).

Tvister:

Enhver reklamasjon eller innsigelse når det gjelder Pink Lady®-klubben, Pink-poengene eller disse allmenne vilkårene generelt sett, må formuleres skriftlig av medlemmet, og sendes til Pink Lady®’s adresse oppgitt i avsnitt 1. Pink Lady® vil gjøre sitt beste for å svare så fort som mulig. Det vil ikke tas hensyn til klager som mottas over to måneder etter at hendelsen som førte til klagen fant sted. Disse bruksvilkårene er underlagt fransk lovgivning. Enhver tvist angående vilkårenes gyldighet, tolkning, gjennomføring eller følger, samt avslutning er utelukkende underlagt domsmyndigheten til tingretten i Avignon.