This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Konkurranseregler

ARTIKKEL 1 – Arrangør

ASSOCIATION PINK LADY® EUROPE, et selskap registrert i det franske handelsregisteret RCS under nummer 421 352 550 00048, med hovedkontor i avenue de Fontvert 145, 84130 LE PONTET, FRANKRIKE (heretter «arrangøren»), organiserer en konkurranse (heretter kalt «konkurransen». Konkurransen har ikke kjøpeplikt.

ARTIKKEL 2 – Varighet

Konkurransen organiseres fra 08.07.2022 ved midnatt til 23.09.2022.

Konkurransen avsluttes den 23.09.2022 klokken 23:59 (lokal tid).

Det godtas ingen deltakelse i konkurransen etter denne datoen. Tidspunktet for deltakelsen blir registrert elektronisk på serverne til ansvarlige selskapet.

ARTIKKEL 3 – Vilkår for å delta

Alle myndige og fysiske personer som bor i følgende land, kan delta: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Portugal.

Unntak gjelder for ansatte i det ansvarlige selskapet, samt ansatte med familie i de selskapene som deltok i utviklingen av konkurransen (ektefeller, partnere, barn, foreldre, brødre, søstre).

For å delta i konkurransen må du registrere deg på nettstedet www.pinkmylife.com

(heretter kalt «nettstedet»).

Det er gratis å delta i konkurransen, men du må selv dekke utgifter til Internettilkobling og eventuelle SMS-er. Konkurransen medfører ingen kostnader på senere tidspunkt.

For å delta i konkurransen må deltakerne:

Enhver deltakelse eller påmelding som er ufullstendig, ikke følger konkurransereglene, er falsk, ikke er godkjent, blir sendt inn etter fristen, blir sendt inn på annet vis, eller som inneholder unøyaktige eller falske opplysninger, vil ikke bli tatt i betraktning.

Hvis du vil fremme en klage, må du selv bevise at du har oppfylt kravene i konkurransereglene. Deltakerne gir det ansvarlige selskapet rett til å kontrollere identiteten og adressen deres.

Det ansvarlige selskapet forbeholder seg retten til å ekskludere deltakere fra konkurransen og kreve tilbake premiene hvis det blir gjort forsøk på svindel, spesielt hvis det blir oppgitt unøyaktig informasjon, blir forsøkt manipulert eller konkurransereglene ikke blir fulgt. Dette gjelder også all annen skadelig opptreden fra deltakeren som kan forårsake urimelig skade på arrangørens omdømme. Hvis dette skjer, vil premien automatisk tilfalle arrangøren. Arrangøren kan deretter disponere premien fritt og trekke en ny vinner.

ARTIKKEL 4 – Vilkår, kåring av vinner, konkurranseforløpet

Premietrekningene blir gjennomført av arrangørselskapet. Det blir tilsammen trukket 73 vinnere blant alle deltakerne. Trekningen skal skje senest 10.10.2022.

Vinnerne blir informert om premiene via e-post, på e-postadressen som er angitt på registreringstidspunktet og innen 30 dager etter trekningen.

Det ansvarlige selskapet kan ikke holdes ansvarlig dersom informasjonen som ble oppgitt er feil eller ufullstendig, eller hvis du endrer adresse uten å si fra til oss. Hvis det er umulig for arrangøren å sende informasjon om trekningen eller premien til vinneren innen 15 dager etter trekningen, er ikke arrangøren pliktig i å utføre videre undersøkelser for å kontakte vinneren.

Vinnerne blir satt i kontakt med konkurransepartneren som tildeler premien. Det ansvarlige selskapet forbeholder seg retten til å kommunisere vinnerens personinformasjon til partneren som har ansvaret for konkurransen, slik at sistnevnte kan kontakte vinneren og overbringe premien.

Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere en vinner hvis selskapet mener at personen ikke har respektert konkurransereglene knyttet til bidragene i klubben for å oppnå hjertepoengene. Med «ikke respekt» menes plagiat, kopiering, falsk opprettelse eller opprettelse som ikke samsvarer med det forventede resultatet.

ARTIKKEL 5 – Premier

Loddtrekningen kårer vinnerne av følgende premier, avhengig av land:

I Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, Irland, Nederland, Belgia, Østerrike, Danmark, Luxembourg, Norge, Sverige og Portugal:

1 opphold på 4 netter for 2 personer i en hytte i skogen i Frankrike. Transport tur-retur fra nærmeste flyplass eller togstasjon er inkludert (verdi 2000 €)

I Frankrike

I Italia:

I Spania:

I Tyskland:

I Irland:

I Nederland:

I Belgia:

I Østerrike, Danmark, Luxembourg, Norge, Sverige og Portugal:

Noen premier blir gjenstand for en separat trekning. Du kan prøve å vinne disse premiene i følgende land og på følgende tidspunkt:

Vinneren samtykker i å akseptere premien som tilbys uten mulighet for å bytte den, verken i kontanter, andre varer eller tjenester av noe slag, eller overføre den til noen andre. Likeledes kan det ikke kreves kompensasjon for premien.

Det ansvarlige selskapet kan ikke holdes ansvarlig dersom informasjonen som ble oppgitt er feil eller ufullstendig, hvis du endrer adresse uten å si fra til oss, eller hvis det oppstår en situasjon som ligger utenfor arrangørens kontroll.

Hvis det foreligger en tvil knyttet til kontaktinformasjonen oppgitt av vinneren, forbeholder det ansvarlige selskapet seg retten til å be om dokumentasjon som kan bekrefte navn, adresse og e-postadresse. Dersom vinneren ikke sender denne dokumentasjonen, kan ikke premien deles ut.

Hvis vinneren av en eller annen grunn ikke kan motta premien sin, tilfaller premien automatisk arrangøren. Premien blir ikke delt ut til en annen deltaker.

Premiene kan under ingen omstendigheter tas tilbake, byttes inn mot kontantverdien eller mot en annen premie, eller ikke overføres til en tredjepart. Vinneren kan ikke reklamere for premien på noe vis. Vinnerne er inneforstått med at det ansvarlige selskapet ikke kan holdes ansvarlig for premiene på noe vis.

I tilfelle av force majeure eller dersom omstendighetene krever det, forbeholder ansvarlige selskapet er seg retten til når som helst å kunne erstatte en premie med en premie av tilsvarende verdi. Arrangøren skal ikke klandres for dette.

Det ansvarlige selskapet kan ikke holdes ansvarlig for hendelser som kan oppstå under bruk av premien. Arrangøren er heller ikke ansvarlig dersom vinneren ikke kan bruke premien sin.

Det ansvarlige selskapet forbeholder seg retten til å erstatte den annonserte premien med en premie av tilsvarende verdi, dersom det oppstår en hendelse som ligger utenfor arrangørens kontroll, f.eks. når det gjelder leverandører uforutsigbare omstendigheter. Vinneren vil bli informert om eventuelle endringer.

ARTIKKEL 6 – Avslutning av eller avbrudd i konkurransen

Det ansvarlige selskapet kan når som helst stoppe, forlenge eller utsette konkurransen hvis det avdekkes juks, eller hvis det foreligger en alvorlig antagelse om at det har skjedd misbruk (bruk av et automatisert svarsystem, uvanlig gevinstfrekvens …), spesielt via datamaskin eller telefon i sammenheng med deltagelse i konkurransen og spesielt hvis det oppgis feil informasjon. Det samme gjelder hvis den administrative delen eller tekniske gjennomføringen av konkurransen blir utsatt for virus, datafeil eller telefonfeil, hacking eller andre hendelser som ligger utenfor det ansvarlige selskapets kontroll. I slike tilfeller forbeholder arrangøren seg retten til ikke å tildele prisen.

Det kan ikke fremmes noen krav mot det ansvarlige selskapet dersom konkurransen avbrytes. Det ansvarlige selskapet forbeholder seg retten til å kontakte gjeldende jurisdiksjon for å få oppreisning for forstyrrelsene.

ARTIKKEL 7 – Ansvarsbegrensning

Det ansvarlige selskapet er ansvarlig for skade som oppstår som følge av dets forsettlige oppførsel, grove uaktsomhet, personskade, skade på fysisk integritet eller helse – også fra selskapets avdelinger og ansatte.

Dette utelukker ethvert annet ansvar, uansett grunn, unntatt i tilfelle manglende overholdelse av en vesentlig kontraktsforpliktelse (hovedforpliktelse). En hovedforpliktelse er en forpliktelse angitt i kontrakten, som er nødvendig for at kontraktsformålet kan oppfylles, og som den kontraherende parten legitimt kan forvente at blir oppfylt. I slike tilfeller skal ansvaret være begrenset til typiske, påregnelige skader.

Det ansvarlige selskapet er ikke ansvarlig for tap av data, og da spesielt ikke under dataoverføring og andre tekniske feil. Det er opp til deltakerne å ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte programvarene og enhetene sine mot virus og andre tekniske angrep. Nettsidene til det ansvarlige selskapet er beskyttet mot tekniske angrep, tyveri og spredning av virus fra tredjeparter.

Det ansvarlige selskapet kan ikke holdes ansvarlig for hendelser som kan oppstå under bruk av premien. Arrangøren er heller ikke ansvarlig dersom vinneren ikke kan bruke premien sin.

Det ansvarlige selskapet forbeholder seg retten til – uten videre ansvar og med samtykke fra deltakeren – ikke å tildele premier til vinnerne hvis offentlige kommentarer, for eksempel på sosiale nettverk, er i strid med offentlig orden og god moral, eller oppfordrer til å begå forbrytelser, lovbrudd, diskriminering, hat eller vold på grunn av rase, religion, kjønn eller legning, etnisitet eller nasjonalitet, nazistiske uttalelser, oppfordringer til forbrytelser mot menneskeheten eller angrep på domstoler, ærekrenkelse og fornærmelse, krenking av personvern, eller handlinger som setter mindreårige i fare, samt kommentarer om forbudte gjenstander og / eller verker, uttalelser som er ærekrenkende, uhøflige, støtende, voldelige eller i strid med gjeldende lover, uttalelser knyttet til tobakk, alkohol og narkotika, som ikke respekterer de gjeldende lovene, uttalelser som oppfordrer til å bruke forbudte stoffer, begå selvmord, vise farlig oppførsel, meldinger som krenker andres rettigheter og sikkerheten til personer og eiendom, brudd på taushetsplikten, meldinger med nakenscener, eller som inneholder en melding som direkte eller indirekte fremmer et hvilket som helst upassende tankegang eller religiøse uttalelser. Denne listen er ikke fullstendig. Mer generelt forbeholder arrangøren seg retten til, uten å kunne stilles til ansvar for det og med deltakerens samtykke, å ikke tildele prisen til noen vinner hvis offentlige uttalelser kan – direkte eller indirekte – skade arrangørens omdømme, produktene og / eller tjenestene eller merkevarene.

Deltakerne blir informert om at hvis det ansvarlige selskapet på noen måte blir varslet om slike kommentarer, kan arrangøren selv fjerne deltakelsen til vedkommende og benekte at han eller hun utpekes som en vinner og får premie. (I slike tilfeller skal premien tilfalle arrangøren som selv kan bestemme hvordan premien skal brukes.) Om nødvendig vil det ansvarlige selskapet også sende det omstridte innholdet til administrative eller rettslige myndigheter.

Det ansvarlige selskapet kan ikke holdes ansvarlig hvis konkurransen må kanselleres, utvides, forlenges, forkortes, modifiseres eller utsettes på grunn av force majeure eller en hendelse utenfor bedriftens kontroll.

Det vil kommuniseres rundt enhver endring på forhånd og på en passende måte. I slike tilfeller kan det oppstå endringer i konkurransereglene. Slike endringer skal betraktes som vedlegg til disse reglene.

Det ansvarlige selskapet kan heller ikke holdes ansvarlig for feil som forhindrer at konkurransen gjennomføres på riktig måte, som skader deltakerens datasystem eller feil sending av e-post fra operatørene.

Det er deltakerens ansvar å sørge for å beskytte informasjonen og / eller programvaren som finnes på enheten sin (datamaskin, mobiltelefon osv.) mot ethvert angrep.

Det ansvarlige selskapet kan derfor ikke holdes ansvarlig for materiell eller immateriell skade som er forårsaket av en deltaker, på IT- og / eller telefonutstyret og dataene som er lagret der, eller for direkte eller indirekte konsekvenser som dette kan føre til, særlig knyttet til den personlige eller profesjonelle aktiviteten deres. Deltakeren er selv ansvarlig når han eller hun logger på konkurransen og deltar og skal selv beskytte informasjonen, programvaren og utstyret mot angrep. Deltakelse i konkurransen innebærer kunnskap om og aksept av Internetts egenskaper og begrensninger, hva som kan skje dersom det skjer misbruk av informasjon eller virusangrep fra nettverket.

Det ansvarlige selskapet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, tap, tyveri, skade på post eller manglende lesbarhet av frimerker på grunn av posttjenestene. Arrangøren kan heller ikke holdes ansvarlig dersom det er helt eller delvis umulig å delta i konkurransen og / eller å levere premiene knyttet til konkurransen. Det skal ikke fremmes krav ovenfor arrangøren hvis slike tilfeller oppstår.

Det ansvarlige selskapet kan når som helst stoppe, forlenge eller utsette konkurransen hvis det avdekkes juks eller svindel i noen form (bruk av et automatisert svarsystem, uvanlig gevinstfrekvens …), spesielt via datamaskin eller telefon i sammenheng med deltagelse i konkurransen og spesielt hvis det oppgis feil informasjon. I dette tilfellet forbeholder selskapet seg retten til ikke å dele ut premier til svindlerne og / eller anmelde opphavspersonene ovenfor de kompetente jurisdiksjonene.

Det ansvarlige selskapet og dets partnere kan på ingen måte holdes ansvarlige for eventuelle hendelser som kan oppstå under bruk av premiene når disse er overbragt.

Det samme gjelder hvis den administrative delen eller tekniske gjennomføringen av konkurransen blir utsatt for virus, datafeil eller telefonfeil, hacking eller andre hendelser som ligger utenfor kontrollen til det ansvarlige selskapet. Arrangøren forbeholder seg da retten til å avbryte konkurransen.

ARTIKKEL 8 – Beskyttelse av personopplysninger

Deltakeren vil bli bedt om å oppgi en del personopplysninger når han eller hun deltar i Pink Lady®-konkurransen og generelt i kommunikasjonen med det ansvarlige selskapet.

Personopplysningene og da spesielt navn som kommuniseres av deltakerne blir behandlet elektronisk av det ansvarlige selskapet.

Personopplysningene brukes av det ansvarlige selskapet for å kunne gjennomføre konkurransen. Informasjon om vinnerne kan publiseres på nettsiden til ansvarlige selskapet, men navnet på vinneren blir da forkortet. Det er også nødvendig å overføre vinnernes informasjon til partnerne som organiserer eller overfører premiene, utfører posttjenestene eller sender pakker). Obligatoriske personopplysninger er angitt som sådan på skjemaene. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne kontakte vinnerne og sende dem premiene. Informasjonen samles inn for å kunne delta i konkurransen og for å motta premier. Derfor vil personer som ber om sletting av personopplysninger før konkurransen er avsluttet og premien er sendt ut, ikke kunne delta i konkurransen eller motta en eventuell premie.

Hvis deltakeren også har sagt seg villig til å motta nyhetsbrevet fra Pink Lady®, brukes deltakernes personopplysninger av organisasjonsselskapet eller selskapene knyttet til det for å sende de siste nyhetene og tipsene fra Pink My Life-klubben. Samtykket kan når som helst tilbakekalles ved å kontakte det ansvarlige selskapet skriftlig. Deltakeren kan delta i konkurransen selv etter å ha tilbakekalt samtykket sitt.

Personopplysningene blir ikke overført til selskaper som ikke er knyttet til det ansvarlige selskapet ut over bestemmelsene i denne kontrakten.

ARTIKKEL 9 – Juridisk grunnlag, innsamlede data, oppbevaringsperiode, deltakerens rettigheter

Informasjonen blir bare lagret av det ansvarlige selskapet i det tidsrommet som er nødvendig for de formålene som er angitt ovenfor.

Deltakeren har rett til å få innsyn i personopplysningene sine når som helst, få dem rettet eller slettet og å tilbakekalle dem. Deltakeren har også rett til å begrense behandlingen av informasjonen, få den overført og be om å ikke bli gjenstand for automatisert beslutningstaking som blant annet profilering. Deltakeren har også rett til å trekke tilbake samtykket til behandlingen av personopplysningene sine til enhver tid. Deltakeren har rett til å bestemme hva som skal skje med informasjonen etter hans eller hennes død. For å benytte deg av denne retten må du kontakte det ansvarlige selskapet skriftlig. Dersom medlemmet ikke er fornøyd med behandlingen, kan han eller hun sende en klage til den [franske] nasjonale kommisjonen for informasjonsteknologi og personvern (CNIL).

Deltakeren vil bli bedt om å oppgi en del personopplysninger når han eller hun deltar i Pink Lady®-konkurransen og generelt i kommunikasjonen med Pink Lady® Europe.

Denne informasjonen vil bli behandlet av Foreningen Pink Lady® Europe. Du finner kontaktinformasjonen øverst i dette dokumentet.

Rettsgrunnlag for behandlingen:

Informasjonen vil bli brukt til å administrere deltakelsen i konkurransen som organiseres av Pink Lady®.

Den berettigede interessen til selskapet og eventuelt deltakernes samtykke er å lagre informasjon om deltakerne i prospekt- og kundebasen, utvikle Pink Lady®-tilbud og gi deltakerne tilpassede annonser med bakgrunn i bruksmønster, organisere konkurranser, samle inn statistikk, analysere data og trafikk samt sende informasjon til medlemmet gjennom blant annet Pink Lady®-nyhetsbrevet.

Selskapet benytter også informasjonen til å oppfylle sin juridiske plikt til å bekjempe svindel og hvitvasking av penger samt arkivere informasjon.

FORMÅL:

Formålet med denne behandlingen er å gi deltakeren en best mulig opplevelse av konkurranse og gi Pink Lady® mulighet til å tilpasse tilbudene sine og sende informasjon til deltakeren.

DATA SOM SAMLES INN:

Følgende data blir samlet inn:

Varigheten av behandlingen av personopplysningene er:

For data som er nødvendige for å gjennomføre kontrakten:

så lenge kontrakten varer og deretter:

Denne informasjonen vil bare bli lagret av Pink Lady® Europe det tidsrommet som er nødvendig for de formålene som er angitt ovenfor. Dataene lagres derfor i følgende perioder:

For informasjon som kreves for å registrere medlemskapet i Pink Lady®-klubben: så lenge du er medlem av Pink Lady®-klubben.

Deretter:

Det er bare følgende personer som har tilgang til opplysningene og med henblikk på funksjonene sine: (i) ansatte i Pink Lady® Europe som har ansvar for å drive og administrere Pink Lady®-klubben og (ii) tjenesteleverandørene som er utnevnt av Pink Lady® Europe for å bistå dem i å utvikle og administrere Pink Lady®-klubben og spesielt kommunikasjonsbyråene, webansvarlige og vertene som arbeider på oppdrag fra Pink Lady® Europe, samt tjenesteleverandørene som er ansvarlige for å sentralisere bestillinger og forsendelser og svare på spørsmål eller forespørsler fra medlemmene.

Obligatoriske personopplysninger er angitt som sådan på skjemaene. Denne informasjonen er obligatorisk for å kunne kontakte deltakeren, sende premier til deltakeren, drive Pink Lady®-klubben og tilpasse tilbudene og fordelene knyttet til Pink Lady®-klubben til medlemmenes behov. Uten disse dataene vil ikke Pink Lady® Europe kunne registrere medlemskapet i Pink Lady®-klubben.

Medlemmet kan når som helst få tilgang til, rette, slette, motsette seg bruken av personopplysningene, begrense behandlingen av dem, be om at informasjonen overføres og trekke tilbake samtykket til at informasjonen blir behandlet automatisk (inkludert profilering). Medlemmet kan også når som helst å trekke tilbake samtykkene han eller hun har gitt til å behandle personopplysningene. Deltakeren har også rett til å bestemme hva som skal skje med informasjonen etter hans eller hennes død. Hvis du vil benytte deg av denne rettigheten, må du sende et brev eller en e-post til følgende adresse: Pink Lady® Europe, 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrike customerservice@pinkladyeurope.com med kopi av et ID-bevis. Dersom medlemmet ikke er fornøyd med behandlingen, kan han eller hun sende en klage til den [franske] nasjonale kommisjonen for informasjonsteknologi og personvern (CNIL).

ARTIKKEL 10: Industriell og immateriell eiendom

Enhver gjengivelse – helt eller delvis – av disse merkevarene, logoene og tegnene uten tillatelse blir ansett som en straffbar handling.

Alle merker, logoer, tekster, bilder, videoer og andre karakteristiske tegn gjengitt på nettstedet, så vel som på nettstedene det gir tilgang til via hypertekstlenker, er eierenes eksklusive eiendom og er beskyttet i henhold til bestemmelsene i åndsverksloven for hele verden. Gjengivelse uten tillatelse en overtredelse som kan straffes.

Hvis du deltar i denne konkurransen, godtar du også disse konkurransereglene.

ARTIKKEL 11: Bevisføring

Etter uttrykkelig avtale mellom deltakeren og arrangøren skal datasystemene og filene til arrangøren være eneste bevis.

De datastyrte registrene, som er oppbevart i datasystemene til arrangøren med rimelig sikkerhet og pålitelighet, blir ansett som bevis på forholdet og kommunikasjonen mellom det ansvarlige selskapet og deltakeren.

Partene er derfor enige om, med mindre det foreligger en åpenbar feil, at arrangøren kan stole på – spesielt for å bevise handlinger, fakta eller unnlatelser – programmer, data, filer, opptak, operasjoner og andre elementer (for eksempel overvåking av rapporter eller andre uttalelser) i elektronisk format som er etablert, mottatt eller lagret direkte eller indirekte av arrangøren i datasystemene.

Elementene som vurderes utgjør i den forbindelse bevisene, og hvis de legges fram som bevis av arrangøren i en hvilken som helst omstridt prosedyre eller annen prosedyre, vil de være tillatt og gyldige og kan bestrides av motparten på samme måte, på samme betingelser og med samme bevismakt som ethvert dokument som er utarbeidet, mottatt eller oppbevart skriftlig.

Handlinger som utføres ved hjelp av deltakerens brukernavn og passord etter påmelding, anses som å være utført av brukeren selv.

Artikkel 12 – Andre bestemmelser

Det ansvarlige selskapet forbeholder seg retten til å avgjøre eventuelle vanskeligheter som kan oppstå i tilknytning til fortolkning eller anvendelse av disse reglene, gevinstene eller mottakelsen, én måned etter at konkurransen er avsluttet og uten mulighet for klage. Bortsett fra i tilfeller av åpenbare feil, er det avtalt at informasjonen som resulterer fra arrangørens konkurranser skal gjelde i enhver tvist angående pålogging og databehandling informasjonen knyttet til konkurransen.

Arrangøren forbeholder seg retten til – uten å kunne holdes ansvarlig – å forkorte, utsette, endre, utvide eller avlyse konkurransen, reglene og premiene, hvis omstendighetene krever det.

Eventuelle endringer i disse reglene vil bli betraktet som tillegg til reglene. De vil være tilgjengelige på samme måte som konkurransereglene på nettstedet.

Hvis det skjer endringer, skal verken deltakerne eller andre personer kunne kreve individuell informasjon eller erstatning.

Konkurransereglene oppbevares hos SAS EXADEX (DURROUX-LANÇON-SCHUYTEN-GEORGET-MATHIEU), innehaver av et namsmannskontor med følgende adresse: 161 rue Yves Montand, Parc 2000, Montpellier, Frankrike. Du kan lese reglene på www.pinkmylife.com. Du kan også be om å få konkurransereglene tilsendt hvis du ber om det skriftlig.

Versjon: juni 2022