This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Tävlingsregler

PUNKT 1 – Arrangörsföretag

FÖRENINGEN PINK LADY® EUROPE, ett företag registrerat i det franska företagsregistret (RCS) under nummer 421 352 550 00048, vars huvudkontor ligger på 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrike (nedan kallat ”arrangörsföretaget”), anordnar en speltävling (nedan ”tävlingen”). Tävling utan köpplikt.

PUNKT 2 – Tävlingens varaktighet

Den övergripande tävlingsperioden är mellan 2022-07-08 kl. 00.00 och 2022-09-23.

Tävlingsperioden avslutas 2022-09-23 kl. 23.59 (lokal tid).

Efter detta datum är allt deltagande i tävlingen uteslutet. För att kontrollera efterlevnaden av tidsfristen är det datumet för mottagandet av uppgifterna, som registreras elektroniskt på arrangörsföretagets servrar, som gäller.

PUNKT 3 – Villkor för deltagande

Tävlingen är öppen för alla vuxna fysiska personer som är bosatta i de länder som anges nedan: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Förutom arrangörsföretagets personal samt personer på de företag som har medverkat till att arrangera tävlingen samt deras respektive familjer (makar, sambor, barn, föräldrar, bröder, systrar).

För att delta i tävlingen måste man registrera sig på sajten www.pinkmylife.com

(nedan kallad ”webbplatsen”).

Förutom de anslutningsavgifter som gäller beroende på det överföringssätt som väljs av deltagaren (mobiltelefon, internet), är det gratis att delta i tävlingen. Det ger inte upphov till några efterföljande kostnader.

För att delta i tävlingen måste deltagarna:

Varje deltagande eller registrering som är ofullständig, inte uppfyller villkoren för deltagande som anges i dessa regler, förfalskad, inte bekräftad, skickad efter det sista datumet för medverkan eller på något annat sätt än det som anges ovan, eller som innehåller felaktiga eller falska angivelser kommer inte att beaktas och anses som ogiltigt.

Vid klagomål är det upp till deltagarna att bevisa att de har uppträtt i enlighet med dessa regler. Deltagarna ger arrangörsföretaget fullmakt att utföra alla nödvändiga kontroller av deras identitet eller hemvist.

Arrangörsföretaget förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från tävlingen av allvarliga skäl och att göra anspråk på de tilldelade priserna, i synnerhet i händelse av motiverad misstanke om felaktig information, manipulation eller bristande efterlevnad av dessa regler eller annat olaglig beteende som på ett otillbörligt sätt kan skada arrangörsföretagets image. I sådana fall kommer priset att förbli arrangörsföretagets egendom, som kan disponera det fritt och i synnerhet dra en annan vinnare.

PUNKT 4 – Villkor, utnämning av vinnare, tävlingens gång

Utlottningarna kommer att genomföras av arrangörsföretaget som kommer att utse 73 vinnare bland alla deltagare. Den kommer att ske senast 2022-10-10.

Vinnarna kommer att informeras om vilka priser de har vunnit via e-post, till den e-postadress de har angett när de anmälde sig, inom 30 dagar från utlottningsdatumet.

Arrangörsföretaget kan inte hållas ansvarigt om det är omöjligt att dela ut priser i händelse av felaktiga eller ofullständiga registrerade kontaktuppgifter, eller om kontaktuppgifterna har ändrats men inte meddelats. Om det, inom 15 dagar efter meddelandet om vinsten, är omöjligt att skicka tillkännagivandet om vinsten eller priset, behöver arrangörsföretaget inte utföra ytterligare efterforskningar.

Vinnarna kommer att få kontakt med partnerföretaget i samband med tilldelningen av deras pris. Arrangörsföretaget förbehåller sig rätten att förmedla vinnarens personuppgifter till det partnerföretag som ansvarar för organisationen, så att detta kan kontakta vinnaren för att förmedla priset.

Arrangörsföretaget förbehåller sig rätten att diskvalificera en vinnare om företaget anser att denne inte har följt anvisningarna för att delta till klubbens bidrag för att få sina hjärtpoäng. ”Icke-efterlevnad av anvisningarna” betyder alla former av plagiat, kopiering, falskt skapande eller skapande som inte motsvarar det förväntade resultatet.

PUNKT 5 – Utlottade priser

Genom utlottningen utses vinnare som vinner följande priser beroende på det berörda landet:

I Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Irland, Nederländerna, Belgien, Österrike, Danmark, Luxemburg, Norge, Sverige, Portugal:

1 vistelse på 4 nätter, för 2 personer, i ett boende av typen ”stuga i naturen” i Frankrike, transport till och från flygplatsen eller tågstationen närmast vinnarnas hem, till ett värde av 2 000 euro.

I Frankrike:

I Italien:

I Spanien:

I Tyskland:

I Irland:

I Nederländerna:

I Belgien:

I Danmark, Luxemburg, Norge, Portugal, Sverige, Österrike:

Vissa priser kommer att ingå i en särskild utlottning. De kommer att lottas ut i de olika länderna enligt följande datum:

Vinnaren samtycker till att acceptera priset som det erbjuds utan möjlighet till utbyte, i synnerhet mot kontanter, andra varor eller tjänster av något slag, eller överföring av förmånen till tredje part. Priset kan inte heller utgöra föremål för en begäran om ersättning.

Arrangörsföretaget kan inte hållas ansvarigt om det är omöjligt att dela ut priser i händelse av felaktiga eller ofullständiga registrerade kontaktuppgifter, eller om kontaktuppgifterna har ändrats men inte meddelats, eller mer allmänt om det skulle inträffa händelser som inte kan påverkas av arrangörsföretaget.

Om det efter att vinnarens uppgifter har sammanställts visar sig att det finns tvivel kring att någon del av kontaktuppgifterna som tillhandahålls av vinnaren stämmer, förbehåller sig arrangörsföretaget rätten att begära alla dokument som kan styrka namn, adress och e-postadress. Annars kommer priset inte att delas ut.

Om vinnaren av någon anledning inte kan ta del av sitt pris, kommer priset att förbli arrangörsföretagets egendom och kommer inte att tilldelas någon annan deltagare.

Priserna kan under inga omständigheter skickas tillbaka, bytas ut mot sitt värde i kontanter eller mot ett annat pris, eller lämnas vidare till tredje part. De kan inte ge upphov till någon tvist av något slag från vinnarnas sida. Vinnarna förbinder sig att inte ifrågasätta arrangörsföretagets ansvar med avseende på priserna.

I händelse av force majeure eller om omständigheterna kräver det, förbehåller sig arrangörsföretaget rätten att ersätta priserna med priser av samma värde. Det kan inte hållas ansvarigt för detta.

Arrangörsföretaget kan inte hållas ansvarigt för någon incident som kan inträffa under åtnjutandet av priset. Det kommer inte att ansvara för om en vinnare inte kan använda sitt pris.

”Arrangörsföretaget” förbehåller sig rätten att, om det skulle inträffa en händelse som står utanför dess kontroll, särskilt kopplad till dess leverantörer eller till oförutsedda omständigheter, ersätta det utannonserade priset med ett pris av motsvarande värde. Vinnaren kommer att informeras om eventuella ändringar.

PUNKT 6 – Tävlingen avslutas eller avbryts

Arrangörsföretaget kan när som helst avsluta, förlänga eller skjuta upp tävlingen om det visar sig att det har förekommit eller finns en allvarlig misstanke om att det har förekommit bedrägeri i någon form (införande av ett automatiskt svarssystem, ovanlig vinstrytm osv.), i synnerhet via dator eller telefon i samband med tävlingsdeltagandet, och i synnerhet i händelse av förmedling av felaktig information. Samma sak gäller om tävlingen hindras från att fungera korrekt, administrativt och/eller tekniskt, genom ett virus, dator- eller telefonbugg, obehörigt mänskligt ingripande eller någon annan orsak utanför arrangörsföretagets kontroll. I detta fall förbehåller det sig rätten att inte dela ut priset.

Inget klagomål kan väckas mot arrangörsföretaget om tävlingen skulle avslutas eller avbrytas. Arrangörsföretaget förbehåller sig rätten att stämma de som begått störningarna inför behörig domstol.

PUNKT 7 – Ansvarsbegränsning

Arrangörsföretaget är fullt ansvarigt i händelse av uppsåtligt beteende och grov vårdslöshet samt eventuell skada till följd av livshotande skador, kroppslig integritet eller hälsa, inklusive om det var dess institutioners eller anställdas fel.

Den utesluter allt annat ansvar, i vilken egenskap som helst, utom i händelse av bristande efterlevnad av en väsentlig avtalsförpliktelse (kardinalplikt). Som kardinalplikt anses alla förpliktelser som anges i avtalet utan vilka det önskade målet inte kan uppnås och efterlevnaden av vilka den avtalsslutande parten med rätta kan förvänta sig. I ett sådant fall är ansvaret begränsat till typiskt förutsebara skador.

Arrangörsföretaget kan inte hållas ansvarigt för förlust av data, i synnerhet vid överföring av data och andra tekniska fel. Det är upp till alla deltagare att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sin programvara och apparater mot virus och andra tekniska angrepp. Alla arrangörsföretagets webbplatser skyddas av omfattande tekniska åtgärder mot tekniska angrepp samt intrång och spridning av virus från tredje part.

Arrangörsföretaget kan inte hållas ansvarigt för någon incident som kan inträffa under åtnjutandet av priset. Det kommer inte att ansvara för om en vinnare inte kan använda sitt pris.

Arrangörsföretaget förbehåller sig rätten att, utan att de kan anses som ansvarsskyldiga, vilket deltagarna accepterar, inte dela ut ett pris till en vinnare vars offentliga uttalanden – framför allt men inte uteslutande på sociala nätverk – strider mot allmän ordning och god moral. Sådana exempel utgörs i synnerhet av uppvigling att begå brott eller förseelser, diskriminering, hat eller våld på grund av ras, religion, kön eller sexuell läggning, etnicitet eller nation, förespråkande av nazism, bestridande av förekomsten av brott mot mänskligheten, undergräva rättvisans auktoritet, förtal och förolämpning, intrång i privatlivet eller handlingar som äventyrar minderåriga, såväl som alla kommentarer som rör förbjudna föremål och/eller verk, budskap av ärekränkande, oförskämd, kränkande, våldsam karaktär eller som strider mot gällande lagar, budskap om tobak, alkohol och droger som inte följer gällande lagbestämmelser, budskap som uppmuntrar till konsumtion av förbjudna substanser eller självmord, eller alla andra farliga beteenden, budskap som kränker andras rättigheter och säkerheten för personer och egendom genom att bryta mot korrespondensens integritet, som innehåller nakenscener, eller innehåller ett budskap som direkt eller indirekt framhäver en viss åsikt, som säger sig tillhöra en viss idéströmning eller religion. Ovanstående uppräkning är inte uttömmande. Mer generellt förbehåller sig arrangörsföretaget rätten, utan att dess ansvar kan utverkas i detta avseende, vilket deltagarna accepterar, att inte tilldela priset till någon vinnare vars offentliga kommentarer direkt eller indirekt skulle kunna skada arrangörsföretagets image, dess produkter och/eller tjänster eller varumärken.

Deltagarna informeras om att om arrangörsföretaget på något sätt uppmärksammas om sådana inlägg, kan det fritt radera personen i frågas deltagande och vägra att tillåta henne eller honom att utses till vinnare och vägra att dela ut priset (i så fall kommer partiet att förbli arrangörsföretagets egendom, som kommer att förfoga över det fritt). Vid behov kommer arrangörsföretaget att överlämna det omtvistade innehållet till administrativa eller rättsliga myndigheter.

Arrangörsföretaget kan inte hållas ansvarigt om, på grund av force majeure eller en händelse utanför dess kontroll, denna tävling skulle ställas in, förlängas, förkortas, ändras eller skjutas upp.

Alla ändringar kommer att informeras på förhand på lämpligt sätt. Tillägg och ändringar av reglerna kan sedan publiceras under tävlingens gång. De kommer att betraktas som bilagor till dessa föreskrifter.

Arrangörsföretaget kan inte hållas ansvarigt för något fel som förhindrar att tävlingen fungerar smidigt eller har skadat deltagarens datorsystem eller om e-postmeddelanden från operatörerna inte har kommit fram.

Det är upp till varje deltagare att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sina egna data och/eller programvara som lagras på deltagarens utrustning (dator, mobiltelefon osv.) mot alla former av angrepp.

Arrangörsföretaget kan därför inte hållas ansvarigt för materiella eller immateriella skador som orsakats en deltagare, på dennes dator- och/eller telefonutrustning och för de data som lagras däri, eller för några direkta eller indirekta konsekvenser som kan bli följden därav, i synnerhet på deras personliga eller yrkesmässiga verksamhet. Anslutning till tävlingssajten och deltagande i tävlingen sker på deltagarens fulla ansvar, som är ansvarig för att skydda sina egna data, programvara och dator- och telefonutrustning mot alla angrepp. Deltagande i tävlingen förutsätter kunskap och acceptans av internets egenskaper och begränsningar, bristen på skydd av vissa data mot eventuell förskingring och riskerna för att smittas av eventuella virus som är i omlopp på internet.

Arrangörsföretaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar, förluster, stölder, skador på post eller bristande läsbarhet av frimärken på grund av posttjänster. Det kan inte heller hållas ansvarigt och inga klagomål kan inlämnas gentemot arrangörsföretaget om det skulle inträffa händelser som har karaktären av force majeure (strejker, oväder osv.), som helt eller delvis berövar deltagarna möjligheten att delta i tävlingen och/eller vinnarna från att ta del av sina vinster.

Arrangörsföretaget kan när som helst ställa in eller skjuta upp tävlingen om det visar sig att det har förekommit bedrägeri i någon form (införande av ett automatiskt svarssystem, ovanlig vinstrytm osv.), i synnerhet via dator eller telefon i samband med tävlingsdeltagandet, och i synnerhet i händelse av förmedling av felaktig information. I så fall förbehåller det sig rätten att inte dela ut priset till bedragarna och/eller att stämma de som begått dessa bedrägerier inför behöriga domstolar.

Arrangörsföretaget och dess partnerföretag kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för eventuella incidenter som kan inträffa i samband med att vinnarna eller deras gäster använder priserna när de väl är i vinnarnas ägo.

Oavsett vilket förbehåller sig arrangörsföretaget rätten att avbryta tävlingen om tävlingen hindras från att fungera korrekt, administrativt och/eller tekniskt, genom ett virus, dator- eller telefonbugg, obehörigt mänskligt ingripande eller någon annan orsak utanför arrangörsföretagets kontroll.

PUNKT 8 – Skydd av personuppgifter

Som en del av sitt deltagande i denna tävling, och i allmänhet, under sin kommunikation med arrangörsföretaget, måste deltagaren förmedla vissa personuppgifter.

Dessa personuppgifter, och i synnerhet de som är personbetecknande, som förmedlas av deltagarna kommer att bli föremål för datorbehandling av arrangörsföretaget.

Personuppgifterna används av arrangörsföretaget för att tävlingen ska fungera smidigt. Vinnarnas uppgifter kan publiceras på arrangörsföretagets webbplats genom att förkorta vinnarens namn. Vinnarnas uppgifter måste också överföras till de partnerföretag som organiserar eller överför priserna, posttjänsterna eller paketförsändelsen. De personuppgifter som måste lämnas anges som obligatoriska i formulären. I vilken mån uppgifterna är obligatoriska beror på behovet av att kunna kontakta de vinnande deltagarna och överföra priset till dem. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att delta i tävlingen och för tilldelningen av priset. De personer som utövar rätten att radera uppgifterna om dem före tävlingens slut och tilldelningen av priset avstår därmed från sin medverkan och från priset om så skulle vara fallet.

Om deltagaren också har registrerat sig för att få Pink Lady-nyhetsbrevet® används deltagarnas personuppgifter av arrangörsföretaget eller de företag som är knutna till det för att skicka de senaste nyheterna om Pink My Life-klubben och specialerbjudanden från varumärket. Samtycket kan när som helst återkallas skriftligen till arrangörsföretaget. Deltagaren kan fortsätta att delta i tävlingen även efter att ha återkallat sitt samtycke.

Personuppgifterna kommer inte att överföras till företag som inte är förknippade med arrangörsföretaget utöver bestämmelserna i detta avtal.

PUNKT 9 – Rättslig grund, insamlade uppgifter, lagringsperiod, deltagarens rättigheter

Dessa uppgifter kommer endast att lagras av arrangörsföretaget under den tid som krävs för de syften som anges ovan.

Deltagaren har rätt att när som helst ta del av de personuppgifter som rör honom eller henne, att få dem rättade eller raderade och att återkalla dem. Deltagaren har också rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter, har rätt till dataportabilitet samt rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering. Deltagaren har också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter. Deltagaren har rätt att fastställa anvisningar om vad som ska hända med medlemmens uppgifter efter hens död. För att utöva denna rättighet måste medlemmen kontakta arrangörsföretaget skriftligen. Om medlemmen inte är nöjd med det svar som ges har hen rätt att lämna in ett klagomål till den franska datainspektionen (CNIL).

Som en del av sin medverkan i Pink Lady®-tävlingen och i allmänhet genom utbytet med Pink Lady® Europe, måste medlemmarna vissa personuppgifter som rör dem.

Uppgifterna behandlas av föreningen Pink Lady® Europe, vars kontaktuppgifter finns överst i detta dokument.

Den rättsliga grunden för denna behandling är:

Genomförandet av ett avtal för förvaltningen av medlemmens deltagande i Pink Lady®-tävlingen.

Det berättigade intresset och, i förekommande fall, medlemmens samtycke för utökning och förbättring av kund-/prospektdatabasen, utveckling av Pink Lady®-erbjudanden och i synnerhet tillhandahållande av personliga erbjudanden utifrån analys av användning, anordnande av tävlingar, genomförande av statistiska undersökningar, analyser och mätningar av besöksfrekvens, information om medlemmen genom i synnerhet utskick av Pink Lady®-nyhetsbrevet.

Efterlevnad av en rättslig skyldighet för att bekämpa bedrägerier och penningtvätt samt för arkiveringsskyldigheter.

AVSIKT:

Syftet med denna behandling är att garantera deltagaren optimalt utnyttjande av tävlingsförmånerna och ge Pink Lady® möjlighet att anpassa sina erbjudanden och att informera deltagaren.

INSAMLADE UPPGIFTER:

De insamlade uppgifterna är:

Varaktigheten av behandlingen av personuppgifter är:

För de uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av avtalet:

Varaktigheten för fullgörandet av avtalet, därutöver:

Dessa uppgifter kommer endast att lagras av Pink Lady® Europe under den tid som krävs för de syften som anges ovan. Uppgifterna sparas därför under följande perioder:

För de uppgifter som krävs för hanteringen av medlemmens medlemskap i Pink Lady®-klubben: medlemskapets varaktighet i Pink Lady®-klubben.

Härutöver:

De enda som har tillgång till dessa uppgifter, inom gränserna för deras respektive åtkomst är, (i) de interna teamen hos Pink Lady® som ansvarar för förvaltningen och administrationen av Pink Lady®-klubben och (ii) de tjänsteleverantörer som har fått i uppdrag av Pink Lady® att hjälpa dem med förvaltningen och administrationen av Pink Lady®-klubben, framför allt de kommunikationsbyråer, webbansvariga och webbhotell som har mandat av Pink Lady® samt de tjänsteleverantörer som är ansvariga för att centralisera beställningar och försändelser och att svara på frågor eller begäranden om upplysningar från medlemmar.

De personuppgifter som måste lämnas anges som obligatoriska i formulären. Om huruvida uppgifterna är obligatoriska eller inte beror på behovet av att kunna kontakta medlemmarna, ge dem möjlighet att ta del av sitt pris, se till att Pink Lady®-klubben fungerar och så bra som möjligt kunna anpassa Pink Lady®-erbjudandena och Pink Lady®-klubbens förmåner efter medlemmarnas behov. Utan dessa uppgifter kan Pink Lady® registrera medlemmens medlemskap i Pink Lady®-klubben.

Medlemmen har när som helst rätt till åtkomst, rättelse, radering och invändning mot de personuppgifter som rör honom eller henne, samt rätten att begränsa behandlingen, portabiliteten av uppgifterna och rätten att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande (inklusive profilering). Medlemmen har också rätt att när som helst återkalla de samtycken hen har lämnat för behandlingen av sina personuppgifter. Slutligen har medlemmen rätt att fastställa anvisningar om vad som ska hända med medlemmens uppgifter efter hens död. För att utöva dessa rättigheter räcker det med att skicka ett brev eller e-postmeddelande till följande adresser: Pink Lady® Europe, 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrike; customerservice@pinkladyeurope.com, och bifoga en handling som intygar din identitet. Om medlemmen inte är nöjd med det svar som ges har hen rätt att lämna in ett klagomål till den franska datainspektionen (CNIL).

Punkt 10: Industriell och immateriell äganderätt

All, hel eller delvis, obehörig reproduktion av dessa varumärken, logotyper och kännetecken utgör ett intrång som kan bestraffas med straffrättsliga påföljder.

Alla varumärken, logotyper, texter, bilder, videor och andra kännetecken som återges på webbplatsen såväl som på de webbplatser som den tillåter åtkomst till via hypertextlänkar, är deras ägares exklusiva egendom och skyddas som sådan av bestämmelserna i lagen om immateriella rättigheter, och det gäller för hela världen. Otillåtet mångfaldigande av ovanstående utgör en överträdelse som kan bestraffas med straffrättsliga påföljder.

Deltagande i denna tävling innebär att du som deltagare fullt ut godkänner dessa regler.

Punkt 11: Bevisavtal

Genom uttrycklig överenskommelse mellan deltagaren och ”arrangören” ska ”arrangörens” datorsystem och filer vara de enda autentiska.

De datoriserade registren, som hålls i ”arrangörens” datorsystem, under rimliga förhållanden med avseende på säkerhet och tillförlitlighet, betraktas som bevis på relationerna och kommunikationen mellan arrangörsföretaget och deltagaren.

Det är därför överenskommet att ”arrangören”, förutom vid ett uppenbart fel, särskilt i syfte att bevisa varje handling, fakta eller underlåtenhet, kan förlita sig till program, data, filer, inspelningar, åtgärder och andra element (såsom övervakningsrapporter eller andra uttalanden) i datoriserade eller elektroniska etablerade typer, format eller medium, som har tagits emot eller lagrats direkt eller indirekt av ”arrangören” särskilt i sina datorsystem.

De underlag som beaktas utgör således bevis och om de läggs fram som bevis av ”arrangören” i någon rättstvist eller annat förfarande, kommer de att vara tillåtliga, giltiga och verkställbara mellan parterna på samma sätt, samma villkor och med samma beviskraft som alla handlingar som eventuellt har upprättats, tagits emot eller finns bevarade i skriftlig form.

Åtgärder av alla slag som utförs med hjälp av användarnamnet och koden som tilldelats en deltagare, efter registrering, antas obestridligen ha utförts under deltagarens ansvar.

Punkt 12 – Övriga bestämmelser

Arrangörsföretaget förbehåller sig rätten att utan möjlighet till överklagande avgöra eventuella svårigheter som kan uppstå angående tolkningen eller tillämpningen av dessa regler, och det är underförstått att ingen tvist kommer att tillåtas särskilt avseende tävlingsvillkoren, resultaten, vinsterna eller deras mottagande, en månad efter tävlingens slut. Förutom i fall med uppenbara fel är det överenskommet att informationen som härrör från ”arrangörens” tävlingssystem har beviskraft i alla tvister om anslutningskomponenterna och datorbehandlingen av nämnda information om tävlingen.

Arrangören förbehåller sig rätten att, utan att ställas till ansvar, förkorta, skjuta upp, ändra, förlänga eller ställa in tävlingen, dess regler och priser, om omständigheterna så kräver.

Alla ändringar som görs i dessa regler kommer att betraktas som tilläggsändringar av dessa regler och kommer vara tillgängliga enligt samma villkor på webbplatsen.

I sådana fall kommer deltagarna eller någon annan person inte att kunna kräva individuell information eller skadestånd.

Tävlingsreglerna har lämnats in hos SAS EXADEX (DURROUX-LANÇON-SCHUYTEN-GEORGET-MATHIEU), exekutionsbiträde i Montpellier, med kontor på 161 rue Yves Montand, Parc 2000. Reglerna kan läsas på följande webbplats: www.pinkmylife.com och kan skickas gratis till deltagarens adress, på enkel skriftlig begäran.

Version: juni 2022